Lista aktualności

 • III posiedzenie GSE 2014-2020 z dnia. 25.10.2016

  2016-11-18 10:50:27

  III posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP na lata 2014-2020 (GSE) odbyło się w dniu 25.10.2016 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ulicy Poleskiej 89. Posiedzeniu przewodniczyła Pani Joanna Sarosiek – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego.

 • Dostępność komunikacyjna w Polsce

  2016-11-18 10:41:45

  9 listopada 2016 r. Komisja Europejska wydała decyzje o realizacji trzech dużych projektów drogowych. Inwestycje warte 2,9 mld złotych otrzymają dofinansowanie środków UE w wysokości 1,5 mld złotych z Programu Infrastruktura i Środowisko. Łącznie wybudowanych zostanie 87,6 km dróg.

 • Ocena stosowania zasady równości szans na wszystkich etapach realizacji RPOWP na lata 2007-2013

  2016-09-08 14:48:24

  Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania ewaluacyjnego, w którym podjęto się oceny rozumienia i praktycznego stosowania zasady równości szans w okresie obowiązywania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w latach 2007-2013.

 • Potrzeby i możliwości organizacji pozarządowych województwa podlaskiego

  2016-09-08 14:31:41

  Zachęcamy do zapoznania się z raportem nt. potrzeb i możliwości organizacji pozarządowych województwa podlaskiego. Raport pn.: „Potrzeby i możliwości organizacji pozarządowych województwa podlaskiego” powstał w celu pozyskania informacji o aktywnie działających na obszarze województwa podlaskiego organizacjach pozarządowych, ich praktycznym funkcjonowaniu oraz formalnych i nieformalnych barierach rozwoju. Raport powstał w okresie 25.07.-31.08.2016 r. i był realizowany przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

 • II Posiedzenie GSE 2014-2020 z dn. 01.08.2016 r.

  2016-09-02 13:04:04

  II posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP na lata 2007-2013 odbyło się w dn. 01.08.2016 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przy ul. Poleskiej 89.

 • Raport roczny z realizacji SRWP

  2016-06-24 12:21:28

  W dniu 30 maja 2016 roku, Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził Raport roczny z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 za 2015 rok. System Monitorowania Strategii zakłada regularne przygotowywanie raportów na temat stanu realizacji Strategii Rozwoju Województwa. Niniejszy dokument jest drugim tego typu raportem. Jego podstawowym założeniem jest zobrazowanie stanu osiągnięcia celów strategicznych i operacyjnych przyjętych w Strategii przy wykorzystaniu określonych wskaźników monitorowania.

 • I Posiedzenie GSE 2014-2020 z dnia 13.04.2016r

  2016-05-17 12:22:12

  W dn. 13 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przy ulicy Poleskiej 89, odbyło się I posiedzenie konstytuujące Grupę Sterującą Ewaluacją RPOWP na lata 2014-2020, połączone z XXIX posiedzeniem Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2007-2013 – zamykającym aktywność Grupy działającej w poprzedniej perspektywie finansowej. Spotkaniu przewodniczyła p.o. Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego – Pani Joanna Sarosiek.

 • "Europe in My Region"

  2016-05-17 09:41:47

  „Europe in My Region” pod takim hasłem Komisja Europejska prowadzi kampanię promocyjną, której celem jest zachęcenie obywateli do poznawania projektów finansowanych ze środków UE na terenie całej Europy. Kampania rozpoczęła się 29 kwietnia i potrwa do 11 czerwca 2016 r., w jej trakcie zostanie zorganizowanych ponad 1200 wydarzeń.

 • Partycypacja społeczna i budżety obywatelskie

  2016-04-19 15:30:34

  Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego oferuje udział w cyklu seminariów poświęconych omówieniu wyników badań prowadzonych w województwie małopolskim, w zakresie roli partycypacji społecznej i budżetów obywatelskich. Wyniki badania jak również wiedza na temat funkcjonowania budżetów obywatelskich mogą być wykorzystane we wspieraniu rozwoju tego rodzaju partycypacji w samorządach gminnych wszystkich regionów w Polsce.

 • Możliwości finansowania strategii ponadregionalnych

  2016-04-13 09:58:20

  Ministerstwo Rozwoju opracowało dokument pt.: „Potencjalne krajowe źródła finansowania strategii ponadregionalnych – ze szczególnym uwzględnieniem środków budżetu państwa”, w którym zostały usystematyzowane informacje nt. programów oraz innych instrumentów krajowych, pochodzących głównie z budżetu państwa oraz pozostałych krajowych pozabudżetowych źródeł finansowania przedsięwzięć, skierowanych m.in. do organizacji pozarządowych i instytucji publicznych.