Lista aktualności

 • Wytyczne w zakresie kontroli realizacji PO

  2015-06-10 11:02:00

  Pod koniec maja br. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zatwierdziło wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych w nowej perspektywie finansowej. W ramach systemu kontroli zostały przedstawione najważniejsze procesy kontrolne i określono podstawowe obowiązki IZ w zakresie ich realizacji.

 • Wytyczne w zakresie równości szans i niedyskryminacji

  2015-05-13 11:02:00

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zatwierdziło wytyczne w zakresie podejmowania działań równościowych i niedyskryminacji, uwzględniające kwestię dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadę działań równościowych w odniesieniu do kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych perspektywy 2014-2020.

 • Wytyczne w zakresie sprawozdawczości

  2015-05-13 10:02:00

  Na stronie rządowej, poświęconej wdrażaniu funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej, zostały opublikowane jednolite warunki i procedury sprawozdawczości dla programów finansowanych z funduszy europejskich w latach 2014-2020. Wytyczne skierowane są do instytucji zarządzających programami.

 • Wytyczne w zakresie informacji i promocji PO

  2015-05-08 10:02:00

  Na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl, dedykowanej funduszom europejskim nowej perspektywy finansowej 2014-2020, opublikowane zostały wytyczne w zakresie prowadzenia polityki informacyjnej programów operacyjnych. Warunki i procedury dotyczące działań informacyjnych i promocyjnych zostały odniesione do instytucji uczestniczących w realizacji wspomnianych programów. Wytyczne obowiązują od 30.04.2015.

 • Wytyczne dot. monitorowania postępu rzeczowego PO

  2015-04-29 10:02:00

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało jednolite zasady w zakresie monitorowania postępu rzeczowego w ramach krajowych i regionalnych programów na lata 2014-2020.

 • Komunikacja Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

  2015-04-23 10:02:00

 • Komunikacja Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

  2015-04-23 10:02:00

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało projekt strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020 (SKPS).

 • Zmiany statusu programów operacyjnych

  2015-04-22 08:35:00

  W ubiegłym tygodniu (20-24.04.2015) w Monitorze Polskim zostały opublikowane zmiany dotyczące statusu programów operacyjnych perspektywy lat 2007-2013 oraz 2014-2020. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnościami w zakresie ich wdrażania

 • Ustawa o RLKS

  2015-03-31 09:57:00

  Jednym z instrumentów wdrażanych przez KE w perspektywie 2014-2020 będzie Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS). Instrument ten bazuje na stosowanym w latach 2007-2013 podejściu LEADER i zachowuje jego podstawowe założenia. W nowej perspektywie RLKS realizowany będzie w ramach regionalnych programów operacyjnych, a także PROW oraz PO Ryby. Zasady realizacji instrumentu są wspólne dla wszystkich funduszy (EFS, EFRR, EFRROW, EFMR, tzw. EFSI).

 • 40 rocznica powstania EFRR

  2015-03-19 11:16:00

  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) stanowi fundament unijnej polityki rozwoju regionalnego. Decyzję o jego utworzeniu podjęto dokładnie 40 lat temu, w dn. 18 marca 1975 roku. Składająca się wówczas z dziewięciu państw członkowskich Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG) powołała fundusz na okres próbny.