Lista aktualności

 • XXVII Posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją - 28.08.2015

  2015-08-21 14:35:00

  W dniu 28.08.2015 r., odbyło się posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. realizacji SRWP 2020, na którym był dyskutowany projekt Raportu z realizacji Strategii za rok 2014.

 • Posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. realizacji Strategi Rozwoju Województwa Podlaskiego

  2015-08-21 14:15:00

  W dniu 25.08.2015 r., odbyło się posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. realizacji SRWP 2020, na którym był dyskutowany projekt Raportu z realizacji Strategii za rok 2014.

 • Badanie ewaluacyjne

  2015-08-17 14:15:00

  Cel, którego realizacja została podjęta w badaniu pn.: „Wpływ projektów z zakresu turystyki i kultury na rozwój społeczno – gospodarczy regionu” stanowił pewnego rodzaju wyzwanie dla ewaluatorów. Z jednej strony przyjęte zostały założenia badawcze, stanowiące o przeprowadzeniu kompleksowej oceny potencjału turystycznego województwa podlaskiego.

 • Rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis

  2015-08-17 14:05:00

  W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 1073), w dn. 30 lipca 2015 roku, zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

 • Rozporządzenie w sprawie badań podstawowych

  2015-08-17 14:03:00

  W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 1075), w dn. 30 lipca 2015 roku, zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

 • Wytyczne w obszarze rynku pracy

  2015-08-17 13:03:00

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało ujednolicone warunki i procedury dotyczące realizacji projektów w obszarze rynku pracy w ramach krajowego i regionalnych programów współfinansowanych w latach 2014-2020 ze środków EFS i środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 • Wytyczne w zakresie korygowania wydatków

  2015-08-17 13:02:00

  Na stronie rządowej, poświęconej wdrażaniu funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej, zostały opublikowane zasady korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania o nieprawidłowościach w ramach programów operacyjnych polityki spójności.

 • Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji

  2015-07-09 12:02:00

  Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 została przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Zapisy Agendy są obowiązujące dla wszystkich programów operacyjnych współfinansowanych z EFSI.

 • Wytyczne w zakresie projektów inwestycyjnych

  2015-07-06 12:02:00

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych na lata 2014-2020. Dokument określa sposób opracowania wybranych elementów studium wykonalności na potrzeby analizy i oceny projektów inwestycyjnych w kontekście projektów generujących dochód oraz projektów hybrydowych tzn. łączących formułę partnerstwa publiczno – prywatnego z dofinansowaniem ze środków unijnych.

 • Jednolity rynek cyfrowy

  2015-07-06 12:02:00

  Komisja Europejska planuje ujednolicenie rynku cyfrowego. Wdrożenie tych planów zostanie wsparte środkami finansowymi pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz polityki spójności. W latach 2014-2020 zostaną dofinansowane inwestycje w technologie informacyjno-komunikacyjne, a budżet na ten cel wyniesie ok. 20 mld euro.