Lista aktualności

 • Plan Ewaluacji na lata 2014-2020

  2016-04-04 12:23:25

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ramowym[1], w perspektywie 2014-2020, dla wszystkich programów operacyjnych realizowanych w ramach polityki spójności, istnieje obowiązek przygotowania planu ewaluacji na cały okres programowania. Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Plan Ewaluacji RPOWP 2014-2020) został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (Uchwałą nr 3/2016 Komitetu Monitorującego RPOWP 2014-2020 z dnia 8 lutego 2016 r.) oraz Zarząd Województwa Podlaskiego (Uchwałą nr 121/1452/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 marca 2016 r.).

 • KE zainwestuje w S19

  2016-03-07 15:51:39

  Komisja Europejska zatwierdziła projekt budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku Lublin – Rzeszów w południowo – wschodniej Polsce. Wartość przedsięwzięcia oszacowano na 149,6 mln euro, z czego 66,1 mln euro dotacji będzie pochodzić z Funduszu Spójności.

 • Włączenie społeczne i zwalczanie ubóstwa

  2016-03-07 15:49:04

  W dn. 3 marca 2016 r. Minister Rozwoju zatwierdził zasady realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa w perspektywie budżetowej 2014-2020.

 • Centralny system teleinformatyczny SL2014

  2016-02-24 08:08:49

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało Podręcznik Beneficjenta w związku z wdrożeniem systemu teleinformatycznego SL2014. Dokument przybliża funkcjonalności SL2014 użytkownikom upoważnionym przez Beneficjentów.

 • Instytucje Otoczenia Biznesu

  2016-01-20 10:32:31

  W 2015 roku, Departament Rozwoju Regionalnego – Regionalne Obserwatorium Terytorialne we współpracy z Politechniką Białostocką zrealizował badanie identyfikujące podaż i popyt usług świadczonych przez instytucje wspierające przedsiębiorców na terenie województwa podlaskiego. Badanie pn.: „Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na usługi świadczone przez instytucje otoczenia biznesu” zostało przeprowadzone na potrzeby przyszłego wsparcia ze środków RPOWP 2014-2020.

 • Przedsiębiorczość w Bielsku Podlaskim

  2016-01-20 10:30:36

  W okresie IX-XI 2015 roku, na zlecenie Departamentu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego przeanalizowane zostały czynniki kształtujące rozwój przedsiębiorczości w Bielsku Podlaskim. Celem opracowania pn.: „Bielsk Podlaski – charakterystyka potencjału i aktywności miasta w zakresie wspierania przedsiębiorczości” było udzielenie odpowiedzi na pytanie o sukces miasta wyrażony wyższymi, niż przeciętnie wskaźnikami lokalnej przedsiębiorczości w kontekście dostępnych narzędzi wspierania przedsiębiorczości przez lokalny samorząd.

 • Komentarz do rozporządzeń unijnych dla polityki spójności

  2015-12-22 09:59:02

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju udostępniło publikację omawiającą rozporządzenia unijne składające się na pakiet legislacyjny dla polityki spójności na lata 2014-2020.

 • Polsko-litewska współpraca transgraniczna

  2015-12-17 09:09:38

  Komisja Europejska przyjęła program współpracy transgranicznej „Interreg V-A Litwa-Polska”. Filary programu stanowią cztery priorytety.

 • Prawo i dokumenty

  2015-12-07 10:01:23

  Na stronie rządowej, poświęconej wdrażaniu funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej, zostały opublikowane akty prawne w sprawie udzielania pomocy finansowej na zadania w ramach programów operacyjnych.

 • XXVIII Posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją – 25.11.2015

  2015-11-27 08:04:53

  Członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją zebrali się w dn. 25 listopada 2015 r. celem przedyskutowania projektu Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego dla perspektywy finansowej 2014-2020. W czasie prezentacji, członkowie zostali zapoznani z wytycznymi w zakresie tworzenia planów ewaluacji na nowy okres programowania oraz związanymi z nimi istotnymi procedurami.