XXVIII Posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją – 25.11.2015

Członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją zebrali się w dn. 25 listopada 2015 r. celem przedyskutowania projektu Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego dla perspektywy finansowej 2014-2020. W czasie prezentacji, członkowie zostali zapoznani z wytycznymi  w zakresie tworzenia planów ewaluacji na nowy okres programowania oraz związanymi z nimi istotnymi procedurami. Ważną zmianą wprowadzoną do procesu ewaluacyjnego, w odniesieniu do perspektywy finansowej 2007-2013, jest opracowanie jednego Planu Ewaluacji na lata 2014-2020 (dla całego okresu programowania) i rezygnacja z okresowych planów ewaluacji, przygotowywanych dla kolejnych lat kalendarzowych. Do wyzwań stojących przed ewaluacją w perspektywie 2014-2020 należy zaliczyć:

  1. Zwiększenie udziału w procesie zarządzania programami operacyjnymi, w tym

a)      zwiększenie użyteczności wyników badań w kontekście procesów decyzyjnych,
b)      dostarczenie interesariuszom  wiarygodnych informacji nt. rzeczywistych efektów interwencji,
c)       poprawę jakości projektowania i wdrażania programów operacyjnych, ocenę ich skuteczności, efektywności i wpływu.

  1. Dbałość o zwiększenie procesu transparentności polityki spójności,
  2. W odniesieniu do specyfiki RPOWP 2014-2020, także ocenę efektywności i jakości nowych instrumentów realizacji Programu, tj. RLKS, ZIT.

W trakcie spotkania, dyskusji poddano również wstępną wersję raportu pn.: „Bielsk Podlaski – charakterystyka potencjału i aktywności miasta w zakresie wspierania przedsiębiorstw”. Zaprezentowany projekt raportu zawiera wyniki drugiego etapu analiz Bielska Podlaskiego, miasta, które na przestrzeni lat 2005 – 2013 zaczęło wykształcać się w ośrodek o charakterze subregionalnym.  

Dodana: 27 listopad 2015 08:04

Zmodyfikowana: 14 grudzień 2015 14:01