Ocena stosowania zasady równości szans na wszystkich etapach realizacji RPOWP na lata 2007-2013

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania ewaluacyjnego, w którym podjęto się oceny rozumienia i praktycznego stosowania zasady równości szans w okresie obowiązywania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w latach 2007-2013.

Badaniu poddano stosowanie zasady równości szans na każdym etapie realizacji Programu tzn.: na etapie planowania, wdrażania i monitorowania. Ocena dokonywana była z uwzględnieniem opinii Instytucji Zarządzającej, beneficjentów oraz odbiorców ostatecznych w toku realizacji Programu.

Kluczowy wniosek z analiz prowadzonych w ramach badania wskazuje, że RPOWP 2007-2013 zapewniało stosowanie zasady równości szans w sposób horyzontalny. Z tego względu efekty interwencji RPOWP 2007-2013 w zakresie równości szans miały głównie charakter pośredni.

Mając na uwadze wyniki przeprowadzonego badania, Ewaluator w tabeli wniosków i rekomendacji sformułował zalecenia w zakresie podnoszenia wiedzy i świadomości beneficjentów, weryfikowania rodzaju wpływu projektu na zasadę równości szans, monitorowania stosowania zasady i identyfikacji oraz niwelowania problemów oraz zagrożeń w jej realizacji, a także doprecyzowania niektórych elementów polityki zatrudnieniowej UMWP w kontekście zasady równości szans.

Dodana: 8 wrzesień 2016 14:48

Zmodyfikowana: 9 wrzesień 2016 11:29