Lista aktualności

 • Program Interreg Europa Środkowa zatwierdzony przez KE

  2014-12-23 12:17:15

  Komisja Europejska zatwierdziła pierwszy z programów transnarodowych perspektywy 2014-2020. Program dla Europy Środkowej realizowany będzie w ramach polityki spójności UE. Zarządzanie programem powierzono miastu Wiedeń. Wsparciem zostaną objęte działania z obszarów takich jak innowacje i zwiększenie konkurencyjności, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe oraz powiązania transportowe.

 • Wszystkie programy regionalne przesłane do KE

  2014-12-15 13:38:01

  Programy regionalne 2014-2020 zostały oficjalnie przekazane KE. Wszystkie skupiają się na wzmocnieniu konkurencyjności regionów i poprawie jakości życia swoich mieszkańców. Podobnie, jak w mijającej perspektywie będą zarządzane przez poszczególne Urzędy Marszałkowskie. Jest jednak pewne novum. Budżety RPO zasilą środki z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

 • Europejski Fundusz Społeczny na rzecz wiedzy, edukacji i rozwoju

  2014-12-15 13:38:00

  Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w niedługim czasie zostanie zatwierdzony przez Brukselę. Przewiduje się, iż może to nastąpić na przełomie roku. Kończące się negocjacje Programu z Komisją Europejską to jednocześnie czas intensywnej pracy nad jego uruchomieniem.

 • Nowe przepisy regulujące politykę spójności

  2014-12-15 13:21:00

  Opublikowana została Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2014 poz. 1146) oraz tekst jednolity ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1649). Akty prawne dostępne na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/

 • Stan negocjacji programów na lata 2014-2020

  2014-12-02 09:57:08

  Ostatnia runda negocjacji programów regionalnych odbywa się w Brukseli w terminie 24 listopada - 5 grudnia. Ich pozytywne zakończenie pozwoli sukcesywnie przesyłać uzgodnione wersje programów do Komisji.

 • Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 przesłany do Komisji Europejskiej

  2014-12-02 09:57:04

  28 listopada 2014 r., uzgodniony w toku rund negocjacyjnych Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, został przekazany Komisji Europejskiej za pomocą systemu SFC.

 • Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przesłany do Komisji Europejskiej

  2014-12-02 09:57:00

  28 listopada 2014 r., uzgodniony w toku rund negocjacyjnych Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, został przekazany Komisji Europejskiej za pomocą systemu SFC.

 • Działamy lokalnie

  2014-12-02 09:57:00

  Nową propozycją Komisji Europejskiej jest instrument terytorialny – Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Podstawowym założeniem RLKS jest zwiększenie udziału społeczności lokalnych w zarządzaniu terenów, na których mieszkają.

 • Platforma danych dla celów prowadzenia polityki spójności

  2014-10-02 14:00:47

  Na stronie https://cohesiondata.ec.europa.eu/ udostępniona została platforma danych o efektach wdrażania polityki spójności w krajach członkowskich Cohesion Policy Open Data Platform.

 • Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej został udostępniony w języku polskim

  2014-10-02 13:17:31

  Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej podkreśla powiązania pomiędzy polityką spójności a strategią „Europa 2020" poprzez dodanie rozdziału na temat inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.