Lista aktualności

 • Handel zagraniczny województwa podlaskiego - Analiza wybranych zagadnień

  2021-09-16 13:50:56

 • Zawody przyszłości - jak je przewidzieć?

  2021-07-26 12:43:17

  Przewidywanie przyszłości w obszarze zapotrzebowania na pracę jest istotnym elementem skutecznej polityki rozwoju nie tylko w wymiarze krajowym, ale również regionalnym i lokalnym.

 • Kompleksowa ocena instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach RPOWP 2014-2020

  2021-05-18 14:44:27

  Instrument Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) powstał jako rezultat projektowania polityki miejskiej, a jego najważniejszym celem jest zwiększenie wpływu miast i powiązanych z nimi obszarów funkcjonalnych na rozwój regionu. W województwie podlaskim kwestie te zostały uregulowane w dokumentach regionalnych: strategicznym (Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020) i programowych (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWP 2014-2020).

 • Ewaluacja wdrażania zasad horyzontalnych w ramach RPOWP 2014-2020

  2021-05-18 11:28:37

  Interwencje podejmowane w ramach funduszy unijnych są osadzone w pewnym kontekście – polityk horyzontalnych, czyli celów i priorytetów rozwojowych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wymienia następujące zasady: zrównoważony rozwój, równość szans i zapobieganie dyskryminacji, równość płci, przeciwdziałanie zmianom klimatu i ład przestrzenny. Ocenę stopnia realizacji wskazanych polityk podjęto w ramach badania ewaluacyjnego w terminie od dnia 14.04.2020 r. do dnia 28.09.2020 r.

 • Ocena wpływu wsparcia RPOWP na popularyzację szkolnictwa zawodowego w województwie podlaskim

  2020-09-03 07:54:43

  Uczniowie często stają przed dylematem, czy w wyborze szkoły ponadpodstawowej kierować się własnymi zainteresowaniami, czy zapotrzebowaniem na konkretne zawody. Jak pokazują badania ogólnopolskie, w większości przypadków decyzje uczniów są determinowane zainteresowaniami. O wyborze danej szkoły decydują także powszechne, często stereotypowe opinie o jakości kształcenia w danej placówce, np. niższy poziom kształcenia szkoły branżowej w porównaniu do technikum.

 • Informacja z XVII posiedzenia Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP na lata 2014-2020

  2020-08-21 11:49:50

  XVII posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP na lata 2014-2020 (GSE) zostało przeprowadzone w trybie obiegowym. Przedmiotem posiedzenia były rekomendacje z badania ewaluacyjnego pn.: „Ocena wpływu wsparcia RPOWP 2014-2020 na popularyzację szkolnictwa zawodowego w województwie podlaskim”.

 • Informacja z XVI posiedzenia Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP na lata 2014-2020

  2020-02-10 10:13:28

  XVI posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP na lata 2014-2020 (GSE) odbyło się w dniu 10.12.2019 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ulicy Poleskiej 89. Posiedzeniu przewodniczyła Pani Wioletta Dąbrowska Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego.

 • Informacja z XV posiedzenia Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP na lata 2014-2020

  2019-10-07 08:31:06

  XV posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP na lata 2014-2020 (GSE) odbyło się w dniu 22.08.2019 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ulicy Poleskiej 89. Posiedzeniu przewodniczyła Pani Wioletta Dąbrowska - Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego.

 • Informacja z XIV posiedzenia Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP na lata 2014-2020

  2019-07-01 10:44:13

  XIV posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP na lata 2014-2020 (GSE) odbyło się w dniu 13.06.2019 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ulicy Poleskiej 89. Posiedzeniu przewodniczyła Pani Wioletta Dąbrowska Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego.

 • Informacja z XIII posiedzenia Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP na lata 2014-2020

  2019-06-28 15:09:00

  XIII posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP na lata 2014-2020 (GSE) odbyło się w dniu 29.05.2019 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ulicy Poleskiej 89. Posiedzeniu przewodniczyła Pani Wioletta Dąbrowska Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego.