Bazy danych - SAI

Dostępne tutaj narzędzia umożliwiające tworzenie tematycznych baz danych i następnie, korzystanie ze zgromadzonych danych, zostały opracowane w procesie twprzenia Systemem Akumulacji Informacji (SAI), w ramach projektu „Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych[1]”, realizowanego przez jednostkę organizacyjną Samorządu Województwa Podlaskiego – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

System (SAI) składa się ze zintegrowanych ze sobą elementów, dedykowanych do gromadzenia, analizy i prezentowania danych w czterech obszarach:

  1. Wskaźniki charakteryzujące województwo podlaskie i jego powiaty, w czterech aspektach: gospodarki, rynku pracy, edukacji i opieki społecznej.
  2. Płace w regionie.
  3. Perspektywiczny popyt na pracę.
  4. Dostępne raporty o zasięgu regionalnym i krajowym, prezentujące wyniki badań w takich obszarach jak: gospodarka, rynek pracy, edukacja, opieka społeczna, fundusze unijne, zielona gospodarka, ewaluacja polityk regionalnyhch, i inne.

Wykorzystanie, opracowanych w wymienionym projekcie narzędzi, przez Podlaskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne przyczynia się do zachowania trwałości projektu jak i stanowi kontynuację, dostarczania potencjalnym odbiorcom, informacji społeczno-gospodarczej służącej wspieraniu procesów decyzyjnych. 

 


[1] Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych, projekt realizowany w okresie od 01.07.2008 r. do 31.03.2013 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Dodana: 23 kwiecień 2014 10:46

Zmodyfikowana: 8 październik 2014 11:58