Lista aktualności

 • Dokumentowanie postępowania w sprawie OOŚ

  2015-10-28 11:10:34

  Na stronie rządowej poświęconej wdrażaniu funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020 zostały opublikowane wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć finansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.

 • Usługi publiczne w transporcie zbiorowym

  2015-10-23 14:56:20

  Minister Infrastruktury i Rozwoju, drogą Wytycznych, określiła zasady dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów zobowiązanych do świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym. Podmioty, o których mowa tj..: JST oraz operatorzy mogą ubiegać się o rekompensatę środków na zakup (lub modernizację) składników majątkowych.

 • Zadania własne JST: gospodarka odpadami

  2015-10-23 14:55:27

  W dn. 22 października 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju zatwierdziła zasady dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów świadczących usługi w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi. Wytyczne mają zastosowanie jedynie do sytuacji, w których dofinansowanie ze środków funduszy UE wypłacane jest w formie rekompensaty.

 • Polsko-niemiecka współpraca transgraniczna

  2015-10-22 13:42:15

  W dn. 22 października 2015 r. Komisja Europejska przyjęła program współpracy transgranicznej (Interreg) dotyczący granicy polsko – niemieckiej. Program dedykowany jest nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Główne założenia współpracy pomiędzy krajem związkowym Brandenburgii a Polską obejmą zacieśnianie powiązań w regionie transgranicznym oraz propagowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu.

 • SzOOP województwa podlaskiego

  2015-10-21 08:49:23

  Na portalu poświęconym tematyce wdrażania funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020 został udostępniony Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

 • Prawo i dokumenty

  2015-10-01 14:55:00

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało dokumenty (akty prawne, wytyczne, zalecenia) dotyczące programów krajowych i regionalnych związanych z wydatkowaniem funduszy unijnych.

 • Wytyczne w zakresie ewaluacji

  2015-10-01 14:20:30

  Na stronie rządowej, poświęconej wdrażaniu funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej, zostały opublikowane wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020. Dokument stanowi uszczegółowienie postanowień Umowy Partnerstwa oraz rozporządzeń i wytycznych Komisji Europejskiej w zakresie systemu ewaluacji polityki spójności w Polsce przyjętym na lata 2014-2020.

 • Raport roczny z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego

  2015-09-23 14:55:00

  W dniu 14 września 2015 roku, Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził Raport roczny z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 za 2014 rok.

 • Niebieska Księga dla transportu publicznego

  2015-09-09 14:55:00

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało Niebieskie Księgi dla projektów w sektorze transportu publicznego, infrastruktury drogowej oraz kolejowej, uzupełniające i doprecyzowujące wytyczne Komisji Europejskiej oraz wytyczne krajowe w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generującym dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 w zakresie analizy kosztów i korzyści.

 • Pomoc finansowa w ramach programów operacyjnych

  2015-09-09 14:35:00

  Na stronie rządowej, poświęconej wdrażaniu funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej, zostały opublikowane akty prawne w sprawie udzielania pomocy finansowej na zadania w ramach programów operacyjnych.