Ocena wpływu działań informacyjno-promocyjnych na sprawność systemu wdrażania RPOWP 2014-2020

Ewaluacja jest ciekawym polem weryfikacji tego, co jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP) ujęliśmy w ramy interwencji publicznej. Tym razem prace analityczne objęły obszar istotny w procesie korzystania z funduszy europejskich – komunikację.  Grupę docelową tworzyli beneficjenci,  którzy otrzymali dofinansowanie z RPOWP na realizację projektów, przedstawiciele instytucji systemu zarządzania i wdrażania RPOWP (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP i Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca RPOWP), członkowie Komisji Oceny Projektów, przedstawiciele mediów i partnerów społeczno-gospodarczych, również ekspert ds. komunikacji, posiadający doświadczenie w dziedzinie marketingu terytorialnego.

 Założyliśmy przeprowadzenie analizy, na ile podejmowane przez Instytucję Zarządzającą RPOWP działania informacyjne wzmacniają kompetencje beneficjentów w sięganiu po instrumenty wsparcia, sprawdzenie dopasowania przekazu promocyjnego (przedstawienie celów, możliwości dofinansowania) do potrzeb beneficjentów, dokonanie oceny wpływu zrealizowanych działań informacyjnych i promocyjnych wspierających funkcjonowanie systemu realizacji RPOWP.

Działania promocyjne zostały przeanalizowane na źródłach informacji oraz zmierzone stopniem zaangażowania beneficjentów w promocję funduszy europejskich. Warstwa informacyjna prowadzonych działań została zbadana pod kątem atrakcyjności i funkcjonalności dedykowanych stron internetowych (RPOWP, podstronie WUP), przejrzystości treści, częstotliwości mailingów, newsletterów, materiałów i publikacji.

Życzymy dobrej lektury.

Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Dodana: 5 luty 2019 07:40

Zmodyfikowana: 5 luty 2019 07:40