Informacja z XV posiedzenia Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP na lata 2014-2020

XV posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP na lata 2014-2020 (GSE) odbyło się w dniu 22.08.2019 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ulicy Poleskiej 89. Posiedzeniu przewodniczyła Pani Wioletta Dąbrowska - Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot posiedzenia:

Konsultacje raportu metodologicznego do badania ewaluacyjnego pn. „Ocena systemu wdrażania i wstępny pomiar rezultatów instrumentu RLKS w województwie podlaskim".

Ustalenia:

Przedstawiciele Wykonawcy badania – EVALU Sp. z o.o. zaprezentowali raport metodologiczny do badania ewaluacyjnego pn. „Ocena systemu wdrażania i wstępny pomiar rezultatów instrumentu RLKS w województwie podlaskim".

 

Uczestnicy spotkania zwrócili Wykonawcy uwagę na następujące kwestie:

 1. Zgłoszono konieczność uwzględnienia w raporcie metodologicznym rekomendacji na przyszłą perspektywę finansową.
 2. Zasugerowano, aby w celu uzyskania syntetycznej informacji obrazującej liczebność populacji objętej badaniem, w raporcie zamieścić tabelę z rozmiarami i rozkładami prób w badaniach ilościowych i jakościowych oraz brak w koncepcji badań ilościowych, informacji o rozkładzie próby badawczej, uwzględniającej w warstwach zarówno poszczególne Fundusze Europejskie finansujące RLKS w województwie podlaskim, jak i grupy interesariuszy instrumentu RLKS reprezentujące sektory: społeczny, gospodarczy i publiczny.
 3. Zwrócono uwagę, że w przypadku wywiadów eksperckich pominięto przedstawicieli instytucji szczebla krajowego, istotnej z punktu widzenia wpływu na kształt regulacji dotyczących wdrażania systemu funduszy unijnych w Polsce (w tym RLKS) – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W celu zapewnienia reprezentacji przedstawicieli wskazanego ministerstwa, zasugerowano Wykonawcy, by wprowadził do badania przedstawiciela tej instytucji zamiast przedstawicieli władz Podlaskiej Sieci LGD, którzy i tak zostaną objęci badaniem w ramach case studies.
 4. W przypadku wywiadów pogłębionych z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego poproszono, by do udziału w badaniu zaprosić, oprócz pracownika Referatu ds. Wdrażania RLKS, także pracownika Referatu ds. Nadzoru nad Lokalnymi Grupami Działania z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 5. Zasugerowano, by w narzędziach badawczych nadmiernie nie eksponować pytań dedykowanych wyłącznie PROW 2014-2020. Intencją Zamawiającego, w jednoznaczny sposób wynikającą z przedmiotu badania i całokształtu pytań badawczych, jest bowiem ocena całego systemu wdrażania RLKS, charakterystycznego dla województwa podlaskiego oraz pierwszych rezultatów wdrażania RLKS w województwie podlaskim.
 6. W ilościowych i jakościowych narzędziach badawczych stwierdzono błędy merytoryczne i logiczne, które zostały szczegółowo wyspecyfikowane Wykonawcy.
 7. Zaproponowano, aby w celu uzyskania rzetelnych wyników badania ilościowego, w metodyce badania uwzględnić pilotaż narzędzia badawczego. Zamawiający zastrzegł sobie prawo do ostatecznej akceptacji ilościowych narzędzi badawczych przed rozpoczęciem właściwych badań terenowych, a po przeprowadzeniu pilotażu ankiet.
 8. Poproszono Wykonawcę badania o uzasadnienie założonego poziomu response rate 30% pod kątem rzetelności uzyskanych wyników badania oraz wyjaśnienie, jak ten poziom przełoży się na rozmiar i rozkład warstw próby badawczej w badaniu ilościowym.
 9. Poinformowano Wykonawcę, że w obecnej perspektywie finansowej funkcjonuje skrót LGD, który oznacza Lokalne Grupy Działania (LGD). Skrót LGR należy usunąć z treści całego RM.
 10. Zwrócono uwagę na błędne wskazanie przez Wykonawcę, w raporcie metodologicznym, zakresu czasowego badania i konieczność jego dostosowania do zapisów OPZ.
 11. Zgłoszono konieczność doprecyzowania w raporcie terminu i zakresu prac w ramach warsztatu rekomendacyjnego.
 12. Wskazano na konieczność uzupełnienia harmonogramu badania o terminy badań ilościowych i jakościowych, uwzględnienia w harmonogramie terminu na uzgodnienie z Zamawiającym i uzyskanie jego akceptacji dla projektu okładki i stron wewnętrznych raportu, który to termin powinien być zaplanowany w czasie umożliwiającym wykorzystanie obu projektów podczas pisania raportu częściowego i końcowego.
 13. Zgłoszono konieczność poprawy uchybień o charakterze technicznym, identyfikowanych w treści raportu metodologicznego (błędy literowe i stylistyczne, akapity, zbędne spacje etc.).
 14. Poproszono Wykonawcę o nie zamieszczanie w raporcie końcowym cytatów z przeprowadzonych badań jakościowych, jako formy przedstawienia i poparcia sformułowanych wniosków.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami uczestnicy posiedzenia GSE zostali poproszeni o przesłanie uwag do raportu w formie elektronicznej (komentarze/tryb „śledź zmiany”) po zakończeniu posiedzenia GSE w dniu 22.08.2019 r. do godz. 15.30 w celu sporządzenia protokołu rozbieżności i przekazania szczegółowych uwag.

Dodana: 7 październik 2019 08:31

Zmodyfikowana: 7 październik 2019 09:02