Informacja z XIV posiedzenia Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP na lata 2014-2020

XIV posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP na lata 2014-2020 (GSE) odbyło się w dniu 13.06.2019 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ulicy Poleskiej 89. Posiedzeniu przewodniczyła Pani Wioletta Dąbrowska Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego.

PRZEDMIOT POSIEDZENIA

  1. Nadanie statusów oraz ustalenie realizatorów rekomendacji z badania pn. „Ewaluacja wsparcia podlaskich inteligentnych specjalizacji w dziedzinie innowacyjności i rozwoju”.
  2. Dyskusja nad zapisami OPZ badania ewaluacyjnego pn.: „Ocena wspływu wsparcia RPOWP 2014-2020 na jakość kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”.

USTALENIA

W ramach zakończonego badania pn. „Ewaluacja wsparcia podlaskich inteligentnych specjalizacji w dziedzinie innowacyjności i rozwoju” ewaluatorzy sformułowali 10 rekomendacji. Opis sposobu wdrożenia rekomendacji obejmuje zarówno realizatorów, termin wdrożenia, jak również status rekomendacji. Szczegóły uzgodnień dotyczących rekomendacji zostały przedstawione w tabeli rekomendacji, która stanowi załącznik do niniejszej Informacji.

W trakcie posiedzenia zatwierdzono wszystkie rekomendacje, w tym:

  1. w całości – 4 rekomendacje, tzn. rekomendacje zostały zaakceptowane do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły;
  2. w całości (realizowana) – 2 rekomendacje, tzn. rekomendacje zostały zaakceptowane do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze trwają;
  3. w całości (wdrożona) – 4 rekomendacje, tzn. rekomendacje zostały zaakceptowane do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe już zakończono.

Bieżący status rekomendacji z badania pn. „Ewaluacja wsparcia podlaskich inteligentnych specjalizacji w dziedzinie innowacyjności oraz badań i rozwoju” przedstawiono w poniższej tabeli.

Numer rekomendacji

Nadany status

Obowiązek monitorowania

1, 8, 9, 10

rekomendacja zatwierdzona w całości

Podlega monitorowaniu

3, 6

rekomendacja zatwierdzona w całości (realizowana)

Podlega monitorowaniu

2, 4, 5, 7

rekomendacja zatwierdzona w całości (wdrożona)

Nie podlega monitorowaniu

W drugiej części posiedzenia przedstawiono koncepcję badania ewaluacyjnego pn. „Ocena wpływu wsparcia RPOWP 2014-2020 na jakość kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”. Ustalono, iż do zakresu podmiotowego niniejszej ewaluacji należy włączyć przedsiębiorców. Efektem przeprowadzenia badania powinna być także ocena skuteczności i efektywności projektów zintegrowanych. Podjęto decyzję o przesunięciu realizacji ewaluacji na 2020 r. (wyniki badania – listopad 2020 r.). Dyskusja nad zapisami przedmiotowego OPZ zostanie powtórzona przez rozpoczęciem realizacji badania.

W toku dyskusji Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zgłosił potrzebę przeprowadzenia badania ewaluacyjnego dotyczącego popularyzacji kształcenia zawodowego w województwie podlaskim – Projektu „Dobry Zawód – Fajne Życie”. Departament EFS zobowiązany został do przedstawienia listy pytań badawczych, na które odpowiedzi miałoby dostarczyć przedmiotowe badanie.

Dodana: 1 lipiec 2019 10:44

Zmodyfikowana: 1 lipiec 2019 10:44