Informacja z XIII posiedzenia Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP na lata 2014-2020

XIII posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP na lata 2014-2020 (GSE) odbyło się w dniu 29.05.2019 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ulicy Poleskiej 89. Posiedzeniu przewodniczyła Pani Wioletta Dąbrowska Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego.

PRZEDMIOT POSIEDZENIA

Nadanie statusów oraz ustalenie realizatorów rekomendacji z badania pn. „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPOWP 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”.

USTALENIA

W ramach zakończonego badania ewaluatorzy sformułowali 39 rekomendacji przyporządkowanych do dziewięciu osi[1] Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020), w kontekście przeglądu śródokresowego, w tym realizacji ram i rezerwy wykonania. Opis sposobu wdrożenia rekomendacji obejmuje zarówno realizatorów, termin wdrożenia, jak również status rekomendacji. Szczegóły uzgodnień dotyczących rekomendacji zostały przedstawione w tabeli rekomendacji, który stanowi załącznik do niniejszej Informacji.

Najwięcej rekomendacji (8) zostało sformułowanych w odniesieniu do osi priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, najmniej (1) do osi priorytetowej IV. Poprawa dostępności transportowej. W odniesieniu do pozostałych osi, przedstawiono następującą liczbę rekomendacji:

  • oś priorytetowa I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu – 4 rekomendacje,
  • oś priorytetowa II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa – 3 rekomendacje,
  • oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje – 2 rekomendacje,
  • oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna – 7 rekomendacji,
  • oś priorytetowa VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami – 5 rekomendacji,
  • oś priorytetowej VII. Poprawa spójności społecznej – 6 rekomendacji,
  • oś priorytetowej IX. Rozwój lokalny – 3 rekomendacje.

W trakcie posiedzenia zatwierdzono w całości 23 rekomendacje, tzn. rekomendacje zostały zaakceptowane do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły; częściowo zatwierdzono 13 rekomendacji, tj. rekomendacje zostały zaakceptowane do wdrożenia w części, i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły oraz odrzucono 3 rekomendacje, tj. rekomendacje zostały całkowicie odrzucone. Uzasadnienie częściowego przyjęcia rekomendacji oraz powody ich odrzucenia zostały przedstawione w załączonej tabeli rekomendacji.

GSE odrzuciło czwartą rekomendację dla osi priorytetowej I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, tj. „Należy włączyć firmy z sektora usług do katalogu beneficjentów w działaniu 1.3 (dotacje, typ projekty 1)”. Jako powód nie przyjęcia rekomendacji podano, iż „Ocena ex-ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020” wykazała, że firmy z sektora usług powinny być uwzględnione w katalogu beneficjentów instrumentów pożyczkowych. Nie przyjęto także rekomendacji drugiej dla osi priorytetowej II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, tj. zaktualizowanie wartości wskaźnika Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu i wartości wskaźnika Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu. W trakcie obrad stwierdzono, iż zmiana warunków w konkursach już ogłoszonych w roku 2019 i planowanych w kolejnych latach wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo osiągnięcia zakładanych wartości wymienionych wskaźników. Członkowie GSE odrzucili także rekomendację pierwszą dla osi priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej o treści: „Korekta wartości celu pośredniego wskaźnika ram wykonania „Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej” (PI 10a) poprzez zmianę momentu naliczania wskaźnika w systemie, np. po osiągnieciu określonego kamienia milowego realizacji projektu. Wymaga konsultacji z KE”. Jako powód odrzucenia rekomendacji został podany fakt, iż wartość wskaźnika ram wykonania została osiągnięta na zadowalającym poziomie, a co za tym idzie wprowadzanie proponowanych zmian jest niezasadne.

 

[1] Z wyłączeniem Oś X. Pomoc techniczna, która nie była objęta niniejszym badaniem.

Dodana: 28 czerwiec 2019 15:09

Zmodyfikowana: 28 czerwiec 2019 15:09