Informacja z XI posiedzenia Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP na lata 2014-2020

XI posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP na lata 2014-2020 (GSE) odbyło się w dniu 12.03.2019 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ulicy Poleskiej 89. Posiedzeniu przewodniczyła Pani Katarzyna Kitlas p.o. Zastępcy Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot posiedzenia:

  1. Prezentacja raportu końcowego badania ewaluacyjnego pn.: „Ewaluacja wsparcia podlaskich inteligentnych specjalizacji w dziedzinie innowacyjności oraz badań i rozwoju”.
  2. Dyskusja nad zapisami OPZ badania ewaluacyjnego pn.: „Ocena wpływu wsparcia EFS na poprawę sytuacji pracowników i przedsiębiorstw”.

Ustalenia:

W pierwszej części posiedzenia przedstawiciele Wykonawcy: Instytutu Badawczego IPC Sp. z o.o. (lidera konsorcjum) i Openfield Sp. z o.o. (partnera konsorcjum) przedstawili raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: „Ewaluacja wsparcia podlaskich inteligentnych specjalizacji w dziedzinie innowacyjności oraz badań i rozwoju”. Członkowie GSE zwrócili Wykonawcy uwagę na:

  1. Konieczność uszczegółowienia przeprowadzonych analiz statystycznych, taksonomicznych oraz ekonometrycznych, w zakresie przyjętych założeń, doboru i weryfikacji zmiennych badawczych oraz uzyskanych wyników analiz.
  2. Brak zastosowania triangulacji metod badawczych, co może wpływać na prawidłowość oraz merytoryczną wartość wyciągniętych wniosków.
  3. Wykorzystanie, w odniesieniu do współczynnika lokalizacji LQ, nieaktualnych danych.
  4. Brak pełnej analizy Case Study (brak wskazania od/do jakich podmiotów oraz jakie zasoby wiedzy były przekazywane/pozyskiwane), w zakresie wskazanym w scenariuszach Case Study.
  5. Konieczność doprecyzowania/weryfikacji, jaką kategorią (zatrudnieni czy pracujący) w treści raportu posługiwał się Wykonawca oraz jaki był poziom agregacji przedmiotowych danych.

Zamawiający zastrzegł dokładne wyspecyfikowanie uwag będących przedmiotem dyskusji w Protokole rozbieżności.

W drugiej części posiedzenia, przedmiotem dyskusji były zapisy OPZ badania ewaluacyjnego pn.: „Ocena wpływu wsparcia EFS na poprawę sytuacji pracowników i przedsiębiorstw”. Zgodnie z ustaleniami członkowie GSE zostali poproszeni o przesłanie uwag, w formie elektronicznej (komentarze/tryb „śledź zmiany”), do przedmiotowego OPZ do dnia 15 marca 2019 roku.

Dodana: 16 kwiecień 2019 11:54

Zmodyfikowana: 16 kwiecień 2019 11:54