Ewaluacja mid-term dot. postępu rzeczowego RPOWP 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania ewaluacyjnego dotyczącego postępu rzeczowego RPOWP 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania.

Celem głównym badania było przeprowadzenie oceny mid-term postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla priorytetów RPOWP 2014-2020 na potrzeby przeglądu śródokresowego. W ramach badania oszacowano wartości docelowe wskaźników z Programu, jak również ustalono jakiego poziomu kontraktacji można spodziewać się po rozstrzygnięciu naborów trwających i zaplanowanych na rok 2019. Na tej podstawie sformułowano propozycje dotyczące naborów, które zdaniem ewaluatora warto ogłosić po roku 2019, a także propozycje dotyczące kierunków realokacji środków, zmian wartości wskaźników oraz usprawnień niezbędnych do wprowadzenia w tych instrumentach, w których ogłaszane jeszcze będą nabory.

Badanie zrealizowano z wykorzystaniem szerokiego instrumentarium metodologicznego obejmującego takie metody jak: analiza desk research, wywiady z przedstawicielami IZ i IP, wywiady z ekspertami oceniającymi wnioski, członkami KM, przedstawicielami firm doradczych.

Raport z badania został opublikowany pod adresem: http://rot.wrotapodlasia.pl/pl/badaniaewaluacyjne/

Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Dodana: 7 czerwiec 2019 08:23

Zmodyfikowana: 7 czerwiec 2019 08:23