Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa podlaskiego w obszarach oddziaływania EFS

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami prac analitycznych opisujących sytuację społeczno – ekonomiczną województwa podlaskiego w obszarach, na które w największym stopniu wpływa interwencja Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020.

Analiza społeczno – ekonomiczna jest cennym źródłem informacji w czterech głównych obszarach, tj. demografii, rynku pracy, integracji społecznej, edukacji i kształcenia. W ramach każdego z obszarów przeanalizowano dostępne dane w odniesieniu do określonych wskaźników. W miarę dostępności danych, określono również miejsce województwa w skali całego kraju, jak i zaprezentowano informacje na poziomie powiatów/gmin. Na potrzeby analizy przyjęto okres lat 2007-2017. Zgodnie z założeniami określającymi strukturę raportu każdy rozdział tematyczny zawiera również wnioski i rekomendacje.

Życzymy miłej lektury.

Dodana: 29 styczeń 2019 11:21

Zmodyfikowana: 30 styczeń 2019 08:31