Aktualności

„Europe in My Region”

2016-05-17 09:28:36

„Europe in My Region” pod takim hasłem Komisja Europejska prowadzi kampanię promocyjną, której celem jest zachęcenie obywateli do poznawania projektów finansowanych ze środków UE na terenie całej Europy. Kampania rozpoczęła się 29 kwietnia i potrwa do 11 czerwca 2016 r., w jej trakcie zostanie zorganizowanych ponad 1200 wydarzeń.

Regulamin GSE 2014-2020

2016-05-09 12:30:40

Regulamin Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Partycypacja społeczna i budżety obywatelskie

2016-04-19 11:14:56

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego oferuje udział w cyklu seminariów poświęconych omówieniu wyników badań prowadzonych w województwie małopolskim, w zakresie roli partycypacji społecznej i budżetów obywatelskich. Wyniki badania jak również wiedza na temat funkcjonowania budżetów obywatelskich mogą być wykorzystane we wspieraniu rozwoju tego rodzaju partycypacji w samorządach gminnych wszystkich regionów w Polsce.

Możliwości finansowania strategii ponadregionalnych

2016-04-13 10:00:32

Ministerstwo Rozwoju opracowało dokument pt.: „Potencjalne krajowe źródła finansowania strategii ponadregionalnych – ze szczególnym uwzględnieniem środków budżetu państwa”, w którym zostały usystematyzowane informacje nt. programów oraz innych instrumentów krajowych, pochodzących głównie z budżetu państwa oraz pozostałych krajowych pozabudżetowych źródeł finansowania przedsięwzięć, skierowanych m.in. do organizacji pozarządowych i instytucji publicznych.

Plan ewaluacji RPOWP 2014-2020

2016-04-04 12:27:24

Zgodnie z Rozporządzeniem Ramowym[1], w perspektywie 2014-2020, dla wszystkich programów operacyjnych realizowanych w ramach polityki spójności, istnieje obowiązek przygotowania planu ewaluacji na cały okres programowania. Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Plan Ewaluacji RPOWP 2014-2020) został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (Uchwałą nr 3/2016 Komitetu Monitorującego RPOWP 2014-2020 z dnia 8 lutego 2016 r.) oraz Zarząd Województwa Podlaskiego (Uchwałą nr 121/1452/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 marca 2016 r.).

KE zainwestuje w S19

2016-03-07 15:54:58

Komisja Europejska zatwierdziła projekt budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku Lublin – Rzeszów w południowo – wschodniej Polsce. Wartość przedsięwzięcia oszacowano na 149,6 mln euro, z czego 66,1 mln euro dotacji będzie pochodzić z Funduszu Spójności.

Włączenie społeczne i zwalczanie ubóstwa

2016-03-07 15:53:56

W dn. 3 marca 2016 r. Minister Rozwoju zatwierdził zasady realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa w perspektywie budżetowej 2014-2020.

Więcej aktualności