Lista aktualności

 • Wytyczne w zakresie ewaluacji

  2015-10-01 14:20:30

  Na stronie rządowej, poświęconej wdrażaniu funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej, zostały opublikowane wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020. Dokument stanowi uszczegółowienie postanowień Umowy Partnerstwa oraz rozporządzeń i wytycznych Komisji Europejskiej w zakresie systemu ewaluacji polityki spójności w Polsce przyjętym na lata 2014-2020.

 • Raport roczny z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego

  2015-09-23 14:55:00

  W dniu 14 września 2015 roku, Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził Raport roczny z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 za 2014 rok.

 • Niebieska Księga dla transportu publicznego

  2015-09-09 14:55:00

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało Niebieskie Księgi dla projektów w sektorze transportu publicznego, infrastruktury drogowej oraz kolejowej, uzupełniające i doprecyzowujące wytyczne Komisji Europejskiej oraz wytyczne krajowe w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generującym dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 w zakresie analizy kosztów i korzyści.

 • Pomoc finansowa w ramach programów operacyjnych

  2015-09-09 14:35:00

  Na stronie rządowej, poświęconej wdrażaniu funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej, zostały opublikowane akty prawne w sprawie udzielania pomocy finansowej na zadania w ramach programów operacyjnych.

 • XXVII Posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją - 28.08.2015

  2015-08-21 14:35:00

  W dniu 28.08.2015 r., odbyło się posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. realizacji SRWP 2020, na którym był dyskutowany projekt Raportu z realizacji Strategii za rok 2014.

 • Posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. realizacji Strategi Rozwoju Województwa Podlaskiego

  2015-08-21 14:15:00

  W dniu 25.08.2015 r., odbyło się posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. realizacji SRWP 2020, na którym był dyskutowany projekt Raportu z realizacji Strategii za rok 2014.

 • Badanie ewaluacyjne

  2015-08-17 14:15:00

  Cel, którego realizacja została podjęta w badaniu pn.: „Wpływ projektów z zakresu turystyki i kultury na rozwój społeczno – gospodarczy regionu” stanowił pewnego rodzaju wyzwanie dla ewaluatorów. Z jednej strony przyjęte zostały założenia badawcze, stanowiące o przeprowadzeniu kompleksowej oceny potencjału turystycznego województwa podlaskiego.

 • Rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis

  2015-08-17 14:05:00

  W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 1073), w dn. 30 lipca 2015 roku, zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

 • Rozporządzenie w sprawie badań podstawowych

  2015-08-17 14:03:00

  W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 1075), w dn. 30 lipca 2015 roku, zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

 • Wytyczne w obszarze rynku pracy

  2015-08-17 13:03:00

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało ujednolicone warunki i procedury dotyczące realizacji projektów w obszarze rynku pracy w ramach krajowego i regionalnych programów współfinansowanych w latach 2014-2020 ze środków EFS i środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.