Lista aktualności

 • Zielone światło KE dla RPO na lata 2014-2020

  2015-02-18 14:04:00

  Komisja Europejska przyjęła programy operacyjne na lata 2014-2020 dla dziewięciu polskich województw: lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko – mazurskiego oraz zachodniopomorskiego. Wartość ogólna środków przydzielonych z tych programów to ponad 20 mld euro - ok. 17 mld euro pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

 • Unia pobudzi innowacyjność w Polsce

  2015-02-18 14:04:00

  Komisja Europejska przyjęła program operacyjny „Inteligentny Rozwój”. Wartość inwestycji w ożywienie wzrostu gospodarczego w Polsce wyniesie 10 mld euro – 8,6 mld euro pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Inwestycje podejmowane w ramach Programu pozwolą zwiększyć wydatki na badania i rozwój, w efekcie czego firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw będą mogły realizować nowatorskie pomysły, a tym samym budować przewagę konkurencyjną.

 • XXVI posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP – 23.01.2015 r.

  2015-01-27 07:41:46

  W dniu 23.01.2015 roku odbyło się posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP na lata 2007-2013.

 • Portal Funduszy Europejskich w nowej odsłonie

  2015-01-20 12:01:13

  W celu ułatwienia przyszłym beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało nową odsłonę serwisów internetowych poświęconych tej tematyce. Portale mają być bardziej intuicyjne w obsłudze.

 • Ze szwajcarską precyzją rozwijamy Polskę

  2015-01-20 12:01:10

  Polska jest w połowie wdrażania tzw. funduszu szwajcarskiego. Uruchomione zostały wszystkie projekty ujęte w programach: profilaktyki zdrowotnej, ochrony środowiska, współpracy naukowej, infrastruktury transportowej w miastach oraz programie wsparcia społeczności lokalnych.

 • Ponad 8 mld zł na rozwój Polski Wschodniej

  2015-01-20 11:59:09

  Komisja Europejska zatwierdziła wart 2 mld euro Program dla Polski Wschodniej (PO PW). Z Programu skorzystają województwa lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko – mazurskie. Zadaniem Programu będzie wzmocnienie i uzupełnienie działań wspieranych ze środków programów regionalnych oraz krajowych.

 • Największy program na lata 2014-2020 przyjęty przez KE

  2014-12-23 12:28:24

  Program Infrastruktura i Środowisko to największy z zatwierdzonych przez KE programów na lata 2014-2020. Budżet programu wynosi ponad 27,4 mld euro tj. ok. 115 mld zł. Najwięcej środków zasili przedsięwzięcia transportowe – drogi, koleje, transport miejski, lotniczy i morski. Duża część środków zostanie przeznaczona na sektor ochrony środowiska oraz energetykę.

 • Program Wiedza Edukacja Rozwój zatwierdzony przez KE

  2014-12-23 12:27:02

  Decyzją Marianne Thyssen –komisarz unijną ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności na rynku pracy Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) został zatwierdzony do realizacji. Program został przygotowany pod kątem konieczności przeprowadzenia reform w obszarach tj. zatrudnienie, włączenie społeczne, edukacja, szkolnictwo wyższe, zdrowie i dobre rządzenie.

 • Program Interreg Europa Środkowa zatwierdzony przez KE

  2014-12-23 12:17:15

  Komisja Europejska zatwierdziła pierwszy z programów transnarodowych perspektywy 2014-2020. Program dla Europy Środkowej realizowany będzie w ramach polityki spójności UE. Zarządzanie programem powierzono miastu Wiedeń. Wsparciem zostaną objęte działania z obszarów takich jak innowacje i zwiększenie konkurencyjności, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe oraz powiązania transportowe.

 • Wszystkie programy regionalne przesłane do KE

  2014-12-15 13:38:01

  Programy regionalne 2014-2020 zostały oficjalnie przekazane KE. Wszystkie skupiają się na wzmocnieniu konkurencyjności regionów i poprawie jakości życia swoich mieszkańców. Podobnie, jak w mijającej perspektywie będą zarządzane przez poszczególne Urzędy Marszałkowskie. Jest jednak pewne novum. Budżety RPO zasilą środki z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).