Lista aktualności

 • Ze szwajcarską precyzją rozwijamy Polskę

  2015-01-20 12:01:10

  Polska jest w połowie wdrażania tzw. funduszu szwajcarskiego. Uruchomione zostały wszystkie projekty ujęte w programach: profilaktyki zdrowotnej, ochrony środowiska, współpracy naukowej, infrastruktury transportowej w miastach oraz programie wsparcia społeczności lokalnych.

 • Ponad 8 mld zł na rozwój Polski Wschodniej

  2015-01-20 11:59:09

  Komisja Europejska zatwierdziła wart 2 mld euro Program dla Polski Wschodniej (PO PW). Z Programu skorzystają województwa lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko – mazurskie. Zadaniem Programu będzie wzmocnienie i uzupełnienie działań wspieranych ze środków programów regionalnych oraz krajowych.

 • Największy program na lata 2014-2020 przyjęty przez KE

  2014-12-23 12:28:24

  Program Infrastruktura i Środowisko to największy z zatwierdzonych przez KE programów na lata 2014-2020. Budżet programu wynosi ponad 27,4 mld euro tj. ok. 115 mld zł. Najwięcej środków zasili przedsięwzięcia transportowe – drogi, koleje, transport miejski, lotniczy i morski. Duża część środków zostanie przeznaczona na sektor ochrony środowiska oraz energetykę.

 • Program Wiedza Edukacja Rozwój zatwierdzony przez KE

  2014-12-23 12:27:02

  Decyzją Marianne Thyssen –komisarz unijną ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności na rynku pracy Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) został zatwierdzony do realizacji. Program został przygotowany pod kątem konieczności przeprowadzenia reform w obszarach tj. zatrudnienie, włączenie społeczne, edukacja, szkolnictwo wyższe, zdrowie i dobre rządzenie.

 • Program Interreg Europa Środkowa zatwierdzony przez KE

  2014-12-23 12:17:15

  Komisja Europejska zatwierdziła pierwszy z programów transnarodowych perspektywy 2014-2020. Program dla Europy Środkowej realizowany będzie w ramach polityki spójności UE. Zarządzanie programem powierzono miastu Wiedeń. Wsparciem zostaną objęte działania z obszarów takich jak innowacje i zwiększenie konkurencyjności, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe oraz powiązania transportowe.

 • Wszystkie programy regionalne przesłane do KE

  2014-12-15 13:38:01

  Programy regionalne 2014-2020 zostały oficjalnie przekazane KE. Wszystkie skupiają się na wzmocnieniu konkurencyjności regionów i poprawie jakości życia swoich mieszkańców. Podobnie, jak w mijającej perspektywie będą zarządzane przez poszczególne Urzędy Marszałkowskie. Jest jednak pewne novum. Budżety RPO zasilą środki z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

 • Europejski Fundusz Społeczny na rzecz wiedzy, edukacji i rozwoju

  2014-12-15 13:38:00

  Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w niedługim czasie zostanie zatwierdzony przez Brukselę. Przewiduje się, iż może to nastąpić na przełomie roku. Kończące się negocjacje Programu z Komisją Europejską to jednocześnie czas intensywnej pracy nad jego uruchomieniem.

 • Nowe przepisy regulujące politykę spójności

  2014-12-15 13:21:00

  Opublikowana została Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2014 poz. 1146) oraz tekst jednolity ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1649). Akty prawne dostępne na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/

 • Stan negocjacji programów na lata 2014-2020

  2014-12-02 09:57:08

  Ostatnia runda negocjacji programów regionalnych odbywa się w Brukseli w terminie 24 listopada - 5 grudnia. Ich pozytywne zakończenie pozwoli sukcesywnie przesyłać uzgodnione wersje programów do Komisji.

 • Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 przesłany do Komisji Europejskiej

  2014-12-02 09:57:04

  28 listopada 2014 r., uzgodniony w toku rund negocjacyjnych Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, został przekazany Komisji Europejskiej za pomocą systemu SFC.