Lista aktualności

 • Wytyczne w zakresie korygowania wydatków

  2015-08-17 13:02:00

  Na stronie rządowej, poświęconej wdrażaniu funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej, zostały opublikowane zasady korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania o nieprawidłowościach w ramach programów operacyjnych polityki spójności.

 • Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji

  2015-07-09 12:02:00

  Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 została przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Zapisy Agendy są obowiązujące dla wszystkich programów operacyjnych współfinansowanych z EFSI.

 • Wytyczne w zakresie projektów inwestycyjnych

  2015-07-06 12:02:00

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych na lata 2014-2020. Dokument określa sposób opracowania wybranych elementów studium wykonalności na potrzeby analizy i oceny projektów inwestycyjnych w kontekście projektów generujących dochód oraz projektów hybrydowych tzn. łączących formułę partnerstwa publiczno – prywatnego z dofinansowaniem ze środków unijnych.

 • Jednolity rynek cyfrowy

  2015-07-06 12:02:00

  Komisja Europejska planuje ujednolicenie rynku cyfrowego. Wdrożenie tych planów zostanie wsparte środkami finansowymi pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz polityki spójności. W latach 2014-2020 zostaną dofinansowane inwestycje w technologie informacyjno-komunikacyjne, a budżet na ten cel wyniesie ok. 20 mld euro.

 • Wytyczne w zakresie kontroli realizacji PO

  2015-06-10 11:02:00

  Pod koniec maja br. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zatwierdziło wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych w nowej perspektywie finansowej. W ramach systemu kontroli zostały przedstawione najważniejsze procesy kontrolne i określono podstawowe obowiązki IZ w zakresie ich realizacji.

 • Wytyczne w zakresie równości szans i niedyskryminacji

  2015-05-13 11:02:00

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zatwierdziło wytyczne w zakresie podejmowania działań równościowych i niedyskryminacji, uwzględniające kwestię dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadę działań równościowych w odniesieniu do kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych perspektywy 2014-2020.

 • Wytyczne w zakresie sprawozdawczości

  2015-05-13 10:02:00

  Na stronie rządowej, poświęconej wdrażaniu funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej, zostały opublikowane jednolite warunki i procedury sprawozdawczości dla programów finansowanych z funduszy europejskich w latach 2014-2020. Wytyczne skierowane są do instytucji zarządzających programami.

 • Wytyczne w zakresie informacji i promocji PO

  2015-05-08 10:02:00

  Na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl, dedykowanej funduszom europejskim nowej perspektywy finansowej 2014-2020, opublikowane zostały wytyczne w zakresie prowadzenia polityki informacyjnej programów operacyjnych. Warunki i procedury dotyczące działań informacyjnych i promocyjnych zostały odniesione do instytucji uczestniczących w realizacji wspomnianych programów. Wytyczne obowiązują od 30.04.2015.

 • Wytyczne dot. monitorowania postępu rzeczowego PO

  2015-04-29 10:02:00

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało jednolite zasady w zakresie monitorowania postępu rzeczowego w ramach krajowych i regionalnych programów na lata 2014-2020.

 • Komunikacja Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

  2015-04-23 10:02:00