Lista aktualności

 • I Posiedzenie GSE 2014-2020 z dnia 13.04.2016r

  2016-05-17 12:22:12

  W dn. 13 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przy ulicy Poleskiej 89, odbyło się I posiedzenie konstytuujące Grupę Sterującą Ewaluacją RPOWP na lata 2014-2020, połączone z XXIX posiedzeniem Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2007-2013 – zamykającym aktywność Grupy działającej w poprzedniej perspektywie finansowej. Spotkaniu przewodniczyła p.o. Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego – Pani Joanna Sarosiek.

 • "Europe in My Region"

  2016-05-17 09:41:47

  „Europe in My Region” pod takim hasłem Komisja Europejska prowadzi kampanię promocyjną, której celem jest zachęcenie obywateli do poznawania projektów finansowanych ze środków UE na terenie całej Europy. Kampania rozpoczęła się 29 kwietnia i potrwa do 11 czerwca 2016 r., w jej trakcie zostanie zorganizowanych ponad 1200 wydarzeń.

 • Partycypacja społeczna i budżety obywatelskie

  2016-04-19 15:30:34

  Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego oferuje udział w cyklu seminariów poświęconych omówieniu wyników badań prowadzonych w województwie małopolskim, w zakresie roli partycypacji społecznej i budżetów obywatelskich. Wyniki badania jak również wiedza na temat funkcjonowania budżetów obywatelskich mogą być wykorzystane we wspieraniu rozwoju tego rodzaju partycypacji w samorządach gminnych wszystkich regionów w Polsce.

 • Możliwości finansowania strategii ponadregionalnych

  2016-04-13 09:58:20

  Ministerstwo Rozwoju opracowało dokument pt.: „Potencjalne krajowe źródła finansowania strategii ponadregionalnych – ze szczególnym uwzględnieniem środków budżetu państwa”, w którym zostały usystematyzowane informacje nt. programów oraz innych instrumentów krajowych, pochodzących głównie z budżetu państwa oraz pozostałych krajowych pozabudżetowych źródeł finansowania przedsięwzięć, skierowanych m.in. do organizacji pozarządowych i instytucji publicznych.

 • Plan Ewaluacji na lata 2014-2020

  2016-04-04 12:23:25

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ramowym[1], w perspektywie 2014-2020, dla wszystkich programów operacyjnych realizowanych w ramach polityki spójności, istnieje obowiązek przygotowania planu ewaluacji na cały okres programowania. Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Plan Ewaluacji RPOWP 2014-2020) został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (Uchwałą nr 3/2016 Komitetu Monitorującego RPOWP 2014-2020 z dnia 8 lutego 2016 r.) oraz Zarząd Województwa Podlaskiego (Uchwałą nr 121/1452/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 marca 2016 r.).

 • KE zainwestuje w S19

  2016-03-07 15:51:39

  Komisja Europejska zatwierdziła projekt budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku Lublin – Rzeszów w południowo – wschodniej Polsce. Wartość przedsięwzięcia oszacowano na 149,6 mln euro, z czego 66,1 mln euro dotacji będzie pochodzić z Funduszu Spójności.

 • Włączenie społeczne i zwalczanie ubóstwa

  2016-03-07 15:49:04

  W dn. 3 marca 2016 r. Minister Rozwoju zatwierdził zasady realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa w perspektywie budżetowej 2014-2020.

 • Centralny system teleinformatyczny SL2014

  2016-02-24 08:08:49

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało Podręcznik Beneficjenta w związku z wdrożeniem systemu teleinformatycznego SL2014. Dokument przybliża funkcjonalności SL2014 użytkownikom upoważnionym przez Beneficjentów.

 • Instytucje Otoczenia Biznesu

  2016-01-20 10:32:31

  W 2015 roku, Departament Rozwoju Regionalnego – Regionalne Obserwatorium Terytorialne we współpracy z Politechniką Białostocką zrealizował badanie identyfikujące podaż i popyt usług świadczonych przez instytucje wspierające przedsiębiorców na terenie województwa podlaskiego. Badanie pn.: „Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na usługi świadczone przez instytucje otoczenia biznesu” zostało przeprowadzone na potrzeby przyszłego wsparcia ze środków RPOWP 2014-2020.

 • Przedsiębiorczość w Bielsku Podlaskim

  2016-01-20 10:30:36

  W okresie IX-XI 2015 roku, na zlecenie Departamentu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego przeanalizowane zostały czynniki kształtujące rozwój przedsiębiorczości w Bielsku Podlaskim. Celem opracowania pn.: „Bielsk Podlaski – charakterystyka potencjału i aktywności miasta w zakresie wspierania przedsiębiorczości” było udzielenie odpowiedzi na pytanie o sukces miasta wyrażony wyższymi, niż przeciętnie wskaźnikami lokalnej przedsiębiorczości w kontekście dostępnych narzędzi wspierania przedsiębiorczości przez lokalny samorząd.