Realizacja badania ewaluacyjnego pn. „Ocena bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 rozpoczął realizację badania ewaluacyjnego pt. „Ocena bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”.

Badanie ma na celu ocenę skuteczności (przewidywanej) i trafności przyjętych zasad, sposobu realizacji naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów oraz kryteriów wyboru projektów w ramach PROWP 2014-2020.

Metodologia badania obejmuje m.in. ankiety internetowe/wywiady telefoniczne z Wnioskodawcami i Beneficjentami oraz wywiady indywidualne z ekspertami oceniającymi wnioski o dofinansowanie projektów RPOWP 2014-2020.

Badanie realizowane jest w okresie od stycznia do marca 2017 roku.

Do realizacji badania zostało wybrane konsorcjum firm WYG PSDB Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., nr 7 oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rynku Pracy „S-TO-S” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana Brożka 18/45.

W związku z powyższym, zwracamy się do wszystkich Państwa, którzy zostali wytypowani do udział w badaniu, z prośbą o współpracę z zespołem badawczym, w tym udostępnienie wszelkich potrzebnych materiałów i informacji związanych z przedmiotem badania, wypełnienie ankiet internetowych oraz udział w zaplanowanych wywiadach indywidualnych i telefonicznych.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, iż Wykonawca został zobowiązany do zachowania poufności wszelkich informacji, jakie uzyska w trakcie realizacji badania. Materiały i dane pozyskane w trakcie badania zostaną zanonimizowane i zagregowane - wykorzystane wyłącznie na potrzeby niniejszej ewaluacji.

Informacji na temat przedmiotowego badania udzielają:

-        ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – Pani Małgorzata Godlewska, Departament Rozwoju Regionalnego, Referat Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego,
tel.: 85 66 54 941; mail: malgorzata.godlewska@wrotapodlasia.pl

-        ze strony konsorcjum WYG PSDB Sp. z o.o. i „S-TO-S” – Pani Irena Wolińska,
tel.: 600-332-951; mail: irena.wolinska@wygpsdb.pl

Liczymy na zrozumienie i przychylność z Państwa strony w odniesieniu do prac realizowanych przez osoby wchodzące w skład Zespołu Badawczego. Pragnę jednocześnie podkreślić, iż tylko przy Państwa aktywnej współpracy możliwe będzie pozyskanie cennych uwag i opinii w zakresie skuteczności i przejrzystości przyjętego systemu wyboru projektów. Z punktu widzenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wiedza ta jest niezbędna dla wprowadzenia wszelkich usprawnień w tym zakresie.

Dodana: 23 styczeń 2017 12:06

Zmodyfikowana: 23 styczeń 2017 12:06