Raport roczny z realizacji SRWP

W dniu 30 maja 2016 roku, Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził Raport roczny z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 za 2015 rok.

System Monitorowania Strategii zakłada regularne przygotowywanie raportów na temat stanu realizacji Strategii Rozwoju Województwa. Niniejszy dokument jest drugim tego typu raportem. Jego podstawowym założeniem jest zobrazowanie stanu osiągnięcia celów strategicznych i operacyjnych przyjętych w Strategii przy wykorzystaniu określonych wskaźników monitorowania. 

Metodyka monitoringu została oparta o analizy statystyczne wskaźników monitorowania celów Strategii: analizę korelacji i analizę trendu, ocenę kierunków zmian w wartościach wskaźników oraz ocenę wskaźników kontekstowych.

Analizy monitoringowe uzupełniono informacjami na temat działań podejmowanych na rzecz realizacji celów operacyjnych i strategicznych przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i jednostki organizacyjne samorządu województwa zaangażowane w proces realizacji Strategii.

Przyjmując Raport roczny z realizacji Strategii Rozwoju Województwa, Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził do wdrożenia następujące rekomendacje:

W kierunku usprawnienia realizacji Celu strategicznego 1. Konkurencyjna gospodarka:

  • Wyznaczenie wartości PKB per capita (w cenach bieżących) na poziomie docelowym 39 000 PLN.
  • Intensyfikacja wsparcia w podejmowaniu własnej działalności gospodarczej jak i działań ukierunkowanych na zwiększenie przeżywalności nowozakładanych firm (Cel operacyjny 1.1.).
  • Intensyfikacja działań na rzecz poprawy poziomu innowacyjności regionu. Wsparcie IOB w opracowaniu konkretnej oferty usług proinnowacyjnych/a przedsiębiorców w dostępie do usług proinnowacyjnych, uwzględniającej różne poziomy „zaawansowania” przedsiębiorstw i marketing podażowy przygotowanej oferty (Cel operacyjny 1.2).
  • Kształcenie kapitału ludzkiego dostosowane do potrzeb regionu, z uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorców (Cel operacyjny 1.3).
  • Przyjęcie do analiz wskaźnika Odsetek osób korzystających z Internetu w kontaktach z administracją publiczną (zamiast Wskaźnika świadczenia i rozwijania usług e-administracji) (Cel operacyjny 1.6).

W kierunku usprawnienia realizacji Celu strategicznego 2. Powiązania krajowe i międzynarodowe:

  • Wyznaczenie nowej wartości docelowej Wartość eksportu w przeliczeniu na 1 mieszkańca na 2020 r. na poziomie 2 000 EUR.
  • Działania wspierające podlaski eksport należy poddać szczególnej uwadze i wspieraniu. Odwrócenie pozytywnej tendencji i dalsze hamowanie dynamiki eksportu znajdzie negatywne odzwierciedlenie w spadku wielu wskaźników społeczno-gospodarczych.
  • Intensyfikacja działań ukierunkowanych na przyciągnięcie inwestycji zagranicznych celem poprawy wartości wskaźnika Udział kapitału zagranicznego ulokowanego w województwie podlaskim poprzez poprawę atrakcyjności inwestycyjnej województwa (zwłaszcza w obszarach: dostępność transportowa, zasoby i koszty pracy, infrastruktura gospodarcza, infrastruktura społeczna, aktywność wobec inwestorów).
  • Rezygnacja z monitorowania Średniego czasu dojazdu do Kowna (zarówno w transporcie drogowym jak i kolejowym) (Cel operacyjny 2.5).

W kierunku usprawnienia realizacji Celu strategicznego 3. Jakość życia:

  • Zintensyfikowanie działań ukierunkowanych na zwiększenie dostępu do infrastruktury ściekowej (wskaźnik Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków) (Cel operacyjny 3.4).

Adresatami raportu są wszystkie podmioty zainteresowane rozwojem województwa ale przede wszystkim Departamenty Urzędu Marszałkowskiego o charakterze merytorycznym oraz jednostki organizacyjne samorządu województwa, odpowiedzialne za wdrażanie założeń Strategii na poziomie operacyjnym. Sprawozdanie zostało zaprezentowane radnym województwa podlaskiego na posiedzeniu Sejmiku Województwa w dniu 23.06.2016.

Raport: Raport Roczny z Realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do Roku 2020 za 2015r.
Załącznik nr 1. Wykaz działań podejmowanych w 2015 r. przez jednostki zaangażowane we wdrażanie SRWP 2020 w ramach realizowanych programów/planów rozwojowych
Załącznik nr 2. Wydatki poniesione na realizację założeń SRWP 2020
Załącznik nr 3. Współczynniki korelacji pomiędzy wskaźnikami realizacji celów strategicznych i operacyjnych
Załącznik nr 4. Zestaw wskaźników monitorowania celów Strategii
Załącznik nr 5. Kierunki zmian w wartościach wskaźników
Załącznik nr 6. Analiza wskaźników kontekstowych

Dodana: 24 czerwiec 2016 12:21

Zmodyfikowana: 25 październik 2016 11:35