Badania ewaluacyjne

ex-ante

Tytuł: „Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"

Status: zrealizowany - 2015 r.
Wykonawca: Konsorcjum firm: Ecorys Sp. z o.o., Geoprofit Wojciech Dziemianowicz oraz Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

mid-term

Tytuł: „Ewaluacja mid-term dot. postępu rzeczowego RPOWP 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”
Status: zrealizowany - 2019 r.
Wykonawca: Konsorcjum firm LB&E Sp. z o.o. oraz EGO S.C.

on-going

Tytuł: „Ewaluacja wdrażania zasad horyzontalnych w ramach RPOWP 2014-2020” Okładka Ewaluacja wdrażania zasad horyzontalnych w ramach RPOWP 2014-2020
Status: zrealizowany - 2020 r.
Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o.
Tytuł: „Ocena wpływu wsparcia RPOWP 2014-2020 na popularyzację szkolnictwa zawodowego w województwie podlaskim” Raport końcowy - popularyzacja szkolnictwa zawodowego 19.05.2020
Status: zrealizowany - 2020 r.
Wykonawca: EVALU Sp. z o.o.
Tytuł: „Ocena systemu wdrażania i wstępny pomiar rezultatów instrumentu RLKS w województwie podlaskim” Okładka Raportu Końcowego RLKS
Status: zrealizowany - 2019 r.
Wykonawca: EVALU Sp. z o.o.
Tytuł: „Ewaluacja wsparcia podlaskich inteligentnych specjalizacji w dziedzinie innowacyjności oraz badań i rozwoju”
Status: zrealizowany - 2019 r.
Wykonawca: Konsorcjum firm Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. oraz Openfield Sp. z o.o.
Tytuł: „Ocena wpływu działań informacyjno-promocyjnych na sprawność systemu wdrażania RPOWP 2014-2020” Raport końcowy - okładka
Status: zrealizowany - 2018 r.
Wykonawca: Konsorcjum firm Bluehill Sp. z o.o. oraz Quality Watch Sp. z o.o.
Tytuł: „Ewaluacja systemu realizacji RPOWP 2014-2020”

Status: zrealizowany - 2018 r.
Wykonawca: „EVALU Sp. z o.o.”
Tytuł:

„Ocena bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”


Załącznik 1: Macierz analizy jakości metodycznej kryteriów wyboru projektów

Status: zrealizowany - 2017 r.
Wykonawca: „Konsorcjum WYG PSDB. Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Rynku Pracy „S-TO-S”
Tytuł:

„Wpływ projektów z zakresu turystyki i kultury na rozwój społeczno-gospodarczy regionu”

Broszura – kompendium wiedzy pochodzącej z wyników przeprowadzonych analiz
Tom I: Potencjał turystyczny województwa podlaskiego
Tom II: Pozycja turystyki województwa podlaskiego na tle kraju i Europy

Status: zrealizowany - 2015 r.
Wykonawca: Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Innowacji
Tytuł: „Ocena działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na potrzeby sprawozdania końcowego oraz perspektywy finansowej 2014-2020”
Status: zrealizowany - lipiec - październik 2014 r.
Wykonawca: Konsorcjum: WYG PSDB oraz AGERON Polska
Tytuł: "Ocena wpływu inwestycji dofinansowanych z Działania 6.2 RPOWP na lata 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy regionu"
Status: zrealizowany - 2013 r.
Wykonawca: Public Profits Sp. z o.o.
Tytuł: „Ocena wpływu inwestycji dofinansowanych w ramach środków UE na realizację założeń Programu Rozwoju Edukacji Województwa Podlaskiego do 2013 r.”
Status: zrealizowany - 2013 r.
Wykonawca: Public Profits Sp. z o.o.
Tytuł: „Ocena wpływu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej na gospodarkę regionu”
Status: zrealizowany - 2013 r.
Wykonawca: Konsorcjum: PSDB Sp z o.o. oraz Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Tytuł: „Ocena funkcjonowania systemu informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w połowie realizacji Programu"
Status: zrealizowany - 2011 r.
Wykonawca: Konsorcjum: Grupa Gumułka Sp. z o.o. oraz Grupa Gumułka - Euroedukacja Sp. z o.o.
Tytuł: „Komplementarność wewnętrzna oraz zewnętrzna projektów RPOWP na lata 2007-2013 z projektami innych programów krajowych realizowanych w perspektywie 2007-2013”
Status: zrealizowany - 2011 r.
Wykonawca: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Tytuł: „Analiza efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 pod kątem renegocjacji z Komisją Europejską zmian w Programie oraz podziału Krajowej Rezerwy Wykonania”
Status: zrealizowany - 2010 r.
Wykonawca: Instytut Badań Strukturalnych oraz Reytech Sp. z o.o.
Tytuł: „Ocena funkcjonowania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego oraz bariery w pozyskiwaniu środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013”
Status: zrealizowany - 2010 r.
Wykonawca: Pracownia Badań i Doradztwa “Re-Source” z Poznania
Tytuł: „Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013”
Status: zrealizowany - 2008 r.
Wykonawca: Konsorcjum CASE - Doradcy Sp. z o.o. oraz Grupa doradzcza Wspierania Rozwoju Regionlanego TROJDEN Paweł Kościelecki
Tytuł: „Ocena systemu informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013”
Status: zrealizowany -2009 r.
Wykonawca: Konsorcjum złożonemu z Grupa Gumułka – Kancelaria Prawa Finansowego Sp. z o.o. oraz Grupa Gumułka Sp. z o.o.
Tytuł: „Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli RPOWP na lata 2007 - 2013”
Status: zrealizowany - 2009 r.
Wykonawca: Konsorcjum: IBC Group Central Europe Holding S.A. oraz Białostockia Fundacja Kształcenia Kadr

ex-post

Tytuł: „OCENA ODDZIAŁYWANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013 NA GOSPODARKĘ REGIONU PRZY WYKORZYSTANIU APLIKACJI HERMIN-REG PODLASKIE”
Status: Zrealizowany - 2018 r.
Wykonawca: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Rozwoju Regionalnego – Regionalne Obserwatorium Terytorialne
Tytuł: „Wpływ RPOWP 2007-2013 na wzrost dostępności e-usług oraz wykorzystanie rozwiązań z zakresu technologii informacyjnych w instytucjach publicznych”
Status: zrealizowany - 2017 r.
Wykonawca: EVALU Sp. z o.o.
Tytuł: „Ocena stosowania zasady równości szans na wszystkich etapach realizacji RPOWP na lata 2007-2013”
Status: zrealizowany - 2016 r.
Wykonawca: Pracownia Badań i Doradztwa "Re-Source" Korczyński Sarapata sp.j.

 

Dodana: 27 wrzesień 2016 13:57

Zmodyfikowana: 7 grudzień 2020 14:03