System monitorowania i ewaluacji polityki regionalnej

Jest elementem szerszego systemu monitorowania polityki rozwoju, którego ramy określa Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego (KSRR). W systemie monitorowania polityki rozwoju, zintegrowany system analityczno-monitoringowy tworzą:  Krajowe Obserwatorium Terytorialne (KOT), wspólnie z tworzonymi przez samorządy województw Regionalnymi

Obserwatoriami Terytorialnymi (ROT), wspierane przez statystykę publiczną (GUS i Urzędy Statystyczne województwach).
Na poziomie regionu, za przepływ informacji pomiędzy najważniejszymi podmiotami publicznymi, biorącymi udział w realizacji rozwoju na szczeblu regionalnym, w celu monitorowania i oceny trwałości interwencji publicznej, mającej wpływ terytorialny odpowiada Regionalne Obserwatorium terytorialne, które:

  • prowadzi monitoring i ewaluację narzędzi zarządzania regionem,
  • prowadzi własne działania analityczne,
  • stanowi kanał przepływu informacji między podmiotami zaangażowanymi w realizację polityki rozwoju,
  • współpracuje z instytucjami prowadzącymi działalność badawczą, edukacyjną i informacyjną w obszarze zarządzania rozwojem.

Dodana: 12 czerwiec 2014 10:49

Zmodyfikowana: 7 grudzień 2014 10:26