System ewaluacji RPO WP 2007 - 2013

Za realizację procesu ewaluacji Grupę Sterującą Ewaluacją RPO WP. Badanie ewaluacyjne wykonywane są przez ewaluatorów zewnętrznych wybranych zgodnie z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych[1].

Nadzór nad procesem ewaluacji na poziomie krajowym sprawuje Krajowa Jednostka Ewaluacyjna, której zadania wykonuje Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Rys.1. System ewaluacji polityk regionalnych

Ramy systemu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na okres realizacji od 2007 do 2013 roku określa PLAN EWALUACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013[2]

Plan ewaluacji RPOWP 2007-2013 wyznacza orientacyjnie kierunki ewaluacji podejmowanych w latach 2007-2013, które obejmują:

  1. Ewaluację przed rozpoczęciem  (ex ante)
  2. Ewaluacja w trakcie (on going)

Obejmuje oceny wykonywane w trakcie realizacji programu, wynikające  z bieżących potrzeb realizacji programu i uzależnione od jego postępów. Zadaniem ocen on going jest zapewnienie właściwego dostosowania czasu przeprowadzenia badań, ich przedmiotu i skali do faktycznego etapu wdrażania, na jakim znajdować się będzie RPOWP. Ewaluacja on going dotyczy w szczególności wpływu RPOWP 2007-2013 na:

  • rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie,
  • rozwój infrastruktury regionalnej,
  • rozwój turystyki w województwie.
  1. Ewaluacja po zakończeniu realizacji programu (ex post)

Ewaluacja ex post - podsumowująca, dokonana będzie po zakończeniu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013. Zgodnie z rozporządzeniem ramowym powinna być ona przeprowadzona nie później niż trzy lata po zakończeniu okresu programowania[3].

Więcej o ewaluacji na stronie www.ewaluacja.gov.pl

 [1] Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.

[2] Załącznik do Uchwały Nr  Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia   w sprawie

[3] Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999

 

Dodana: 1 lipiec 2014 18:53

Zmodyfikowana: 16 lipiec 2014 20:30