System Monitorowania SRWP do roku 2020

Strategia jako narzędzie zarządzania regionem musi podlegać systematycznemu monitorowaniu i okresowej ewaluacji. Wyniki analiz prowadzonych w ramach monitowania postępów wdrażania Strategii będą stanowić podstawę do weryfikacji skuteczności jej realizacji, a tym samym, powinny stać się kluczowym źródłem informacji w procesie decyzyjnym.

Ramy Systemu Monitorowania SRWP (System) nakreślone w dokumencie Strategii[1] wyznaczają kierunki operacjonalizacji jego założeń. Zgodnie z nimi:

  1. Proces monitorowania realizacji Strategii odbywa się w oparciu o określone w Strategii wskaźniki monitorowania celów strategicznych i operacyjnych[2].
  2. Dodatkowemu monitorowaniu podlega realizacja programów i planów rozwojowych, poprzez które wdrażana będzie Strategia oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (RPOWP), komponentów programów ponadregionalnych i krajowych.

Dzięki stałemu monitorowaniu instrumentów wdrożeniowych Strategii, zapewnione zostaje operacyjne śledzenie postępów pełnego spektrum działań. W pozyskanie danych w tym zakresie zaangażowane są departamenty UMWP, a także jednostki podległe i inne instytucje w regionie (w tym np. instytucje pośredniczące w ramach RPO). Raz w roku przygotowywane są raporty z realizacji Strategii.

  1. System monitorowania uzupełniają badania ewaluacyjne, które umożliwiają ocenę aspektów jakościowych zmian zachodzących w regionie. Wnioski i rekomendacje płynące z przeprowadzanych analiz i ewaluacji są przedstawiane Podlaskiemu Forum Terytorialnemu i Sejmikowi Województwa.

Stałe dostosowywanie Systemu monitorowania zarówno do zmieniających się warunków jak i doświadczenia podmiotów zaangażowanych w proces realizacji i monitorowania Strategii, są niezbędne do utrzymania jego sprawności i do rzetelnego informowania opinii publicznej oraz decydentów, o postępach w realizacji zakładanych celów, a także do bardziej efektywnego wydatkowania dostępnych środków finansowych oraz prawidłowej alokacji zasobów na konkretne kierunki działań.

[1] Strategia Rozwoju Regionalnego Województwa Podlaskiego do roku 2020, s.64, http://www.strategia.wrotapodlasia.pl /pl/strategia/var/resources/154/248/22/1310strategia2020wwwpl.pdf.

[2] Zestaw wskaźników, ujęty w Załączniku Nr 4 do Strategii, zgodnie z założeniem tego dokumentu, nie jest ostateczny i podlega zmianom w miarę prowadzenia monitoringu strategii.

Dodana: 18 wrzesień 2014 11:09

Zmodyfikowana: 24 czerwiec 2016 10:21