Raporty

Strategia jako narzędzie zarządzania regionem musi podlegać systematycznemu monitorowaniu i okresowej ewaluacji. Wyniki analiz prowadzonych w ramach monitowania postępów wdrażania Strategii będą stanowić podstawę do weryfikacji skuteczności jej realizacji, a tym samym, powinny stać się kluczowym źródłem informacji w procesie decyzyjnym.
Głównym narzędziem monitorowania Strategii służącym:

• ocenie stopnia realizacji założonych wskaźników,
• ocenie przedsięwzięć realizowanych przez jednostki zaangażowane w proces wdrażania założeń SRWP 2020,
• przeglądowi Systemu Monitorowania SRWP 2020

jest raport roczny z realizacji Strategii.

 

LP Nazwa Raportu
1

Roczny raport z realizacji SRWP 2020 za rok 2019

Załącznik nr 1. Metodyka monitoringu
Załącznik nr 2. Zestawienie wskaźników monitorowania celów strategii
Załącznik nr 3. Analiza wskaźników kontekstowych
Załącznik nr 4. Kierunki zmian w wartościach wskaźników
Załącznik nr 5. Współczynniki korelacji pomiędzy wskaźnikami realizacji celów strategicznych i operacyjnych
Załącznik nr 6. Efekty realizacji planów i programów rozwojowych, komponentów programów rozwojowych
Załącznik nr 7. Analiza RIS3

2

Roczny Raport z realizacji SRWP 2020 za rok 2018

Załącznik nr 1. Metodyka monitoringu
Załącznik nr 2. Zestawienie wskaźników monitorowania celów strategii
Załącznik nr 3. Analiza wskaźników kontekstowych
Załącznik nr 4. Kierunki zmian w wartościach wskaźników
Załącznik nr 5. Współczynniki korelacji pomiędzy wskaźnikami realizacji celów strategicznych i operacyjnych
Załącznik nr 6. Efekty realizacji planów i programów rozwojowych, komponentów programów rozwojowych
Załącznik nr 7. Analiza RIS3

3

Roczny Raport z realizacji SRWP 2020 za rok 2017

Załącznik nr 1. Metodyka monitoringu
Załącznik nr 2. Zestawienie wskaźników monitorowania celów strategii
Załącznik nr 3. Analiza realizacji celów Strategii
Załącznik nr 4. Analiza wskaźników kontekstowych
Załącznik nr 5. Kierunki zmian w wartościach wskaźników
Załącznik nr 6. Współczynniki korelacji pomiędzy wskaźnikami realizacji celów strategicznych i operacyjnych
Załącznik nr 7. Efekty realizacji planów i programów rozwojowych komponentów programów rozwojowych
Załącznik nr 8. Wykaz działań podejmowanych w 2017 r. przez jednostki zaangażowane we wdrażanie SRWP 2020
Załącznik nr 9. Analiza RIS3
Załącznik nr 10. Tabela finansowa wydatków na realizację celów SRWP 2020 w 2017 roku

4

Raport z Realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 za rok 2016

Załącznik nr 1. Informacja o realizowanych programach i planach rozwojowych
Załącznik nr 2. Działania wspierające wdrażanie rekomendacji w kierunku usprawnienia realizacji celów SRWP 2020
Załącznik nr 3. Tabela finansowa wydatków na realizację celów SRWP 2020 w roku 2016
Załącznik nr 4. Współczynniki korelacji pomiędzy wskaźnikami realizacji celów strategicznych i operacyjnych
Załącznik nr 5. Zestaw wskaźników monitorowania
Załącznik nr 6. Kierunki zmian wartości wskaźników
Załącznik nr 7. Analiza wskaźników kontekstowych
Załącznik nr 8. Analiza RIS
5

Raport roczny z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 za 2015 rok.

Załącznik nr 1. Wykaz działań podejmowanych w 2015 r. przez jednostki zaangażowane we wdrażanie SRWP 2020 w ramach realizowanych programów/planów rozwojowych
Załącznik nr 2. Wydatki poniesione na realizację założeń SRWP 2020
Załącznik nr 3. Współczynniki korelacji pomiędzy wskaźnikami realizacji celów strategicznych i operacyjnych
Załącznik nr 4. Zestaw wskaźników monitorowania celów Strategii
Załącznik nr 5. Kierunki zmian w wartościach wskaźników
Załącznik nr 6. Analiza wskaźników kontekstowych

6

Raport roczny z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 za 2014 rok.

Załącznik nr 1. Działania Samorządu Województwa Podlaskiego podejmowane w kierunku realizacji celów Strategii
Załącznik nr 2. Zgłoszone programy i plany rozwojowe
Załącznik nr 3. Zestaw wskaźników monitorowania
Załącznik nr 4. Kierunki zmian w wartościach wskaźników
Załącznik nr 5. Analiza wskaźników kontekstowych
Załącznik nr 6. Współczynniki korelacji wyłączone z analizy

 

Proces monitorowania strategii wymaga zaangażowania wielu podmiotów. Główną jednostką odpowiedzialną za koordynowanie prac nad opracowaniem raportu jest Regionalne Obserwatorium Terytorialne. Z racji obszernej ilości danych podlegających monitorowaniu, każdorazowe opracowanie raportu wymaga pozyskania danych statystycznych z różnych podmiotów. Podstawowym źródłem danych zasilających System Monitorowania SRWP 2020 jest statystyka publiczna, reprezentowana przez Główny Urząd Statystyczny oraz Urząd Statystyczny w Białymstoku. Dodatkowo dane statystyczne pozyskiwane są innych podmiotów, do których należą:


a. Urząd Patentowy RP,
b. Izba Skarbowa w Białymstoku
c. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami,
d. Izba Celna w Warszawie,
e. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Białymstoku,
f. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich,
g. Polskie Sieci Energetyczne S.A.
h. oraz PGE Dystrybucja S.A. oddział Białystok.


Na poziomie Urzędu Marszałkowskiego w proces monitorowania stopnia realizacji strategii zaangażowane są departamenty merytoryczne UMWP oraz podległe jednostki organizacyjne samorządu województwa. Proces monitorowania Strategii uwzględnia spotkania z przedstawicielami tych jednostek, poprzedzające i zamykające proces corocznego raportowania postępów w realizacji Strategii.

Zadaniem wspomnianych jednostek w procesie monitorowania SRWP jest:

 1. przekazywanie informacji od na temat podejmowanych działań mających wpływ na realizację celów SRWP (działań zrealizowanych/realizowanych oraz planowanych),
 2. zgłaszanie i opiniowanie propozycji ujęcia w Systemie nowych, bądź wykluczenia funkcjonujących w nim obecnie wskaźników,
 3. opracowywanie wkładu do rocznych raportów z realizacji Strategii.

Jednostka odpowiedzialna i nadzorująca proces monitorowania SRWP 2020:
Referat Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w Departamencie Rozwoju Regionalnego.

Departamenty merytoryczne UMWP i jednostki organizacyjne samorządu województwa, zaangażowane w proces monitorowania SRWP 2020:

 1. Departament Edukacji Sportu i Turystyki
 2. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
 3. Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska
 4. Departament Ochrony Środowiska
 5. Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 6. Departament Mienia i Geodezji
 7. Departament Rozwoju Regionalnego
 8. Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich
 9. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
 10. Departament Społeczeństw Informacyjnego
 11. Departament Współpracy z Zagranicą
 12. Departament Wdrażania RPO
 13. Departament Zdrowia
 14. Wojewódzki Urząd Pracy
 15. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
 16. Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego
 17. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich

 

Tabela. Harmonogram opracowania raportów rocznych z realizacji SRWP 2020

 

 

 

I.

2015

II.

2015

III.

2015

IV.

2015

V.

2015

VI.

2015

VII.

2015

VIII.

2015

Spotkanie Departamentów
i JOSW – prezentacja założeń Systemu Monitorowania SRWP 2020 (Zespołu zadaniowego ds. realizacji Strategii)

 

 

 

 

 

 

 

 

Przekazanie przez Departamenty
i JOSW listy planowanych
i realizowanych działań

 

Tabela 3

 

 

 

 

 

Przygotowanie wstępnej wersji raportu

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultacje z Zespołem zadaniowym ds. realizacji Strategii

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultacje i przyjęcie raportu przez Podlaskie Forum Terytorialne

 

 

 

 

 

 

 

 

Końcowa wersja raportu na Zarząd i Sejmik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

[1] W. Dziemianowicz, P. Nowicka, K. Peszat, Diagnoza strategiczna województwa podlaskiego, Aneks nr 2 do projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, Geoprofit, Białystok 2013.

[2] ARMA –model autoregresji i średniej ruchomej – prosty model pozwalający na prognozowanie dalszych wartości szeregu czasowego na podstawie odniesień do wartości historycznych.

 

 

Dodana: 2 październik 2014 13:50

Zmodyfikowana: 10 sierpień 2020 10:22