Monitoring RPOWP

Monitorowanie to proces systematycznego zbierania, raportowania i interpretowania danych opisujących postęp i efekty programu (wskaźniki).

Monitorowanie postępów realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP), opiera się na zasadach określonych w rozporządzeniu ramowym, rozporządzeniu dotyczącym EFRR oraz rozporządzeniu dotyczącym EFS. W procesie monitorowania uwzględnia się również wytyczne KE, a także wytyczne MIR, które na poziomie krajowym regulują kwestie horyzontalne związane ze sprawozdawczością.

System monitorowania obejmuje realizację założonych celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, jak również wypełniania warunków koncentracji tematycznej oraz zachowania minimalnego poziomu alokacji na zatrudnienie, wykluczenie społeczne i edukację i kwot alokowanych w zakresie celu dotyczącego zmian klimatu.

Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie systemu monitorowania RPOWP ponosi Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego (IZ RPOWP). W systemie kluczową rolę pełnią:

 1. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego  W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele IZ RPOWP, wszelkich instytucji pośredniczących i przedstawicieli partnerów, przedstawiciele organizacji pracowników i organizacji pracodawców, organizacji pozarządowych oraz środowiska naukowego. Każdy członek komitetu monitorującego ma prawo głosu.

  Komitet Monitorujący RPOWP  zbiera się co najmniej raz w roku i dokonuje przeglądu realizacji programu i postępów w osiąganiu jego celów. Bierze przy tym pod uwagę dane finansowe, wskaźniki ogólne i specyficzne dla programu, w tym zmiany we wskaźnikach rezultatu i postępy w osiąganiu wartości docelowych ujętych ilościowo oraz celów pośrednich określonych w podstawie oceny wykonania.

  Szczegółowe informacje dotyczące zadań, składu i prac Komitetu Monitorującego dostępne są pod adresem: http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/komitet-monitorujacy.html
   
 2. Wyodrębniona w IZ komórka organizacyjna zajmująca się:
  1. Monitorowaniem postępów realizacji RPOWP, w tym wskaźników.
  2. Przygotowująca informacje o stanie realizacji RPOWP.
  3. Przygotowująca sprawozdania okresowe, roczne i końcowe z realizacj9i RPO WP.  

Szczegółowe informacje dotyczące stanu realizacji RPOWP dostępne są pod adresem: http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/stan-realizacji-rpowp.html

Sprawozdania z realizacji RPOWP dostępne są pod adresem:
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/sprawozdawczosc.html

 

Dodana: 8 wrzesień 2014 07:56

Zmodyfikowana: 8 wrzesień 2014 07:56