Monitoring RPOWP

Monitorowanie to proces systematycznego zbierania, raportowania i interpretowania danych opisujących postęp i efekty programu (wskaźniki).

Monitorowanie postępów realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP), opiera się na zasadach określonych w rozporządzeniu ramowym, rozporządzeniu dotyczącym EFRR oraz rozporządzeniu dotyczącym EFS. W procesie monitorowania uwzględnia się również wytyczne KE, a także wytyczne MFiPR, które na poziomie krajowym regulują kwestie horyzontalne związane ze sprawozdawczością.

Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie systemu monitorowania RPOWP ponosi Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego (IZ RPOWP). W systemie kluczową rolę pełnią:

  1. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (KM) jest ustanawiany przez Instytucję Zarządzającą programem, a w jego skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz partnerzy spoza administracji, czyli przedstawiciele organizacji związkowych, organizacji pracodawców, izb gospodarczych oraz organizacji pozarządowych i środowiska naukowego.  Ponadto w pracach Komitetu Monitorującego mogą uczestniczyć przedstawiciele innych instytucji, w tym europejskich, a także osoby zaproszone przez przewodniczącego KM.

Partnerzy spoza administracji stanowią nie mniej niż jedną trzecią składu osobowego KM, co ma zapewnić kontrolę społeczną nad realizacją programu.

Komitet Monitorujący zbiera się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku. Jego szczegółowy skład, tryb pracy oraz zasady działania określa Instytucja Zarządzająca programem, przy której funkcjonuje również sekretariat zapewniający obsługę komitetu.

Szczegółowe informacje dotyczące zadań, składu i prac Komitetu Monitorującego dostępne są pod adresem: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/dowiedz_sie_o_instytucjach_w_pro/komitet_monitorujacy/komitet-monitorujacy.html  

  1. Wyodrębniona w IZ komórka organizacyjna zajmująca się:
    1. Monitorowaniem postępów realizacji RPOWP, w tym wskaźników.
    2. Przygotowująca informacje o stanie realizacji RPOWP.
    3. Przygotowująca sprawozdania okresowe, roczne i końcowe z realizacji RPO WP.  

Sprawozdania z realizacji RPOWP dostępne są pod adresem:
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/przeczytaj_analizy_raporty_i_pod/sprawozdania.html

Dodana: 8 wrzesień 2014 07:56

Zmodyfikowana: 10 marzec 2021 15:30