Plan ewaluacji RPOWP 2014-2020

Zgodnie z art. 56 ust. 1 Rozporządzenia Ramowego[1], w perspektywie 2014-2020, dla wszystkich programów operacyjnych realizowanych w ramach polityki spójności, istnieje obowiązek przygotowania planu ewaluacji na cały okres programowania.

Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) uwzględnia zapisy rozporządzeń unijnych i dokumentów strategicznych oraz uwzględnia:

wytyczne szczebla unijnego i krajowego:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (Rozporządzenie Ramowe)
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 (Rozporządzenie EFS)[2]
  • Wytyczne komisji Europejskiej w zakresie monitorowania i ewaluacji EFRR, EFS, FS
  • Wytyczne Komisji Europejskiej w zakresie monitorowania i ewaluacji EFS
  • Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020

specyfikę i założenia dokumentów regionalnych:

  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
  • Planu rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+
  • Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  • Wojewódzkiego Planu Gospodarowania Odpadami (projekt)

 

Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (Uchwałą nr 3/2016 Komitetu Monitorującego RPOWP 2014-2020 z dnia 8 lutego 2016 r.) oraz Zarząd Województwa Podlaskiego (Uchwałą nr 121/1452/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 marca 2016 r.).

Zgodnie z założeniami przyjętymi w Planie, w ramach czasowych perspektywy finansowej 2014-2020, zostaną przeprowadzone następujące kategorie badań:

 

Rodzaj badania

Liczba przewidzianych badań

badania obowiązkowe wynikające z Rozporządzenia Ramowego

10

badania obowiązkowe wynikające z Rozporządzenia dot. EFS (w zakresie monitorowania wskaźników długoterminowych)

4

badania wynikające z wytycznych MR

4

badanie w zakresie perspektywy 2021+

1

badania dotyczące perspektywy 2007-2013

2

 

 

Plan ewaluacji RPOWP 2014-2020

L. P.

Plan/zmiany planu

Dokument do pobrania

1

Plan ewaluacji RPOWP 2014-2020

2

1 aktualizacja Planu ewaluacji RPOWP 2014-2020

3

2 aktualizacja Planu ewaluacji RPOWP 2014-2020

4

3 aktualizacja Planu ewaluacji RPOWP 2014-2020

5

4 aktualizacja Planu ewaluacji RPOWP 2014-2020

 

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006

Dodana: 4 kwiecień 2016 12:14

Zmodyfikowana: 10 marzec 2021 14:26