Zadania i skład GSE

Grupa Sterująca Ewaluacją (GSE) jest ciałem wspierającym Jednostkę Ewaluacyjną RPOWP 2014-2020 (JE RPOWP) w wykonywaniu zadań związanych z planowaniem i realizowaniem zadań wynikających z ram procesu ewaluacji (oceny) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 (RPOWP). Funkcje Jednostki Ewaluacyjnej RPOWP pełni w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego 2014-2020, Referat Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego.[1]

 GSE została powołana w celu wsparcia JE RPOWP we właściwej realizacji zadań związanych z ewaluacją wsparcia realizowanego w ramach polityki spójności oraz w celu zachowania zasady partnerstwa i transparentności w procesie ewaluacji.

 Do zadań Grupy Sterującej Ewaluacją należy w szczególności:

 • Wsparcie JE przy opracowywaniu i aktualizacji Planu Ewaluacji RPOWP 2014-2020;
 • Wsparcie JE przy formułowaniu zakresu ewaluacji;
 • Wsparcie JE przy formułowaniu kryteriów wyboru wykonawcy badania ewaluacyjnego oraz kryteriów oceny ofert składanych przez oferentów;
 • Wsparcie JE w zakresie oceny wstępnych wersji raportów końcowych lub raportów cząstkowych;
 • Wsparcie JE w upowszechnianiu wyników badań;
 • Wsparcie JE przy monitorowaniu procesu wdrażania rekomendacji sformułowanych
  w wyniku przeprowadzonych ewaluacji.

 W skład GSE, zgodnie z Planem Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, wchodzą następujące podmioty:

 1. Przedstawiciele departamentów realizujących zadania Instytucji Zarządzającej RPOWP 2014-2020:
  1. Departamentu odpowiedzialnego za rozwój regionalny,
  2. Departamentu odpowiedzialnego za wdrażanie RPOWP 2014-2020 w zakresie EFRR,
  3. Departamentu odpowiedzialnego za wdrażanie RPOWP 2014-2020 w zakresie EFS,
 2. Przedstawiciele Instytucji Pośredniczących RPOWP 2014-2020,
 3. Przedstawiciel Urzędu Statystycznego w Białymstoku.

Powyższy skład GSE tworzy grono stałych jej członków. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu ewaluacji, do udziału w pracach GSE mogą być ponadto zapraszani:

 1. Przedstawiciele departamentów merytorycznych, zasadnych z punktu widzenia realizacji danego procesu ewaluacji,
 2. Eksperci zewnętrzni.
 3. Przedstawiciele partnerów społecznych.

Pracy GSE przewodniczy Dyrektor departamentu odpowiedzialnego za rozwój regionalny.

 

 

[1] Zgodnie z planem ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, zatwierdzonym Uchwałą Nr 3/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dn. 8.02.2016 r. oraz przyjętym Uchwałą Nr 121/1452/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dn. 8.03.2016 r., funkcję Jednostki Ewaluacyjnej RPOWP pełni Referat Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, umiejscowiony w strukturze IZ RPO, tj. w Departamencie Rozwoju Regionalnego.

Dodana: 7 kwiecień 2016 12:05

Zmodyfikowana: 17 maj 2016 10:26