System ewaluacji RPOWP 2014-2020

Za realizację procesu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP) odpowiedzialna jest Instytucja Zarządzająca RPOWP (IZ RPOWP). Jej funkcję pełni Zarząd Województwa Podlaskiego. Na podstawie uregulowań wewnętrznych Zarządu Województwa Podlaskiego[1], obowiązki IZ RPOWP sprawują:

  • Departament Rozwoju Regionalnego,
  • Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego,
  • Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.

W strukturze IZ RPOWP za kwestie ewaluacyjne odpowiada Jednostka Ewaluacji (JE) odpowiedzialna m.in. za sporządzenie planu ewaluacji, monitorowanie jego realizacji, współpracę z KM w zakresie ewaluacji. Funkcję JE pełni Regionalne Obserwatorium Terytorialne (ROT) umiejscowione w strukturze Departamentu Rozwoju Regionalnego, wspierane przez Grupę Sterującą Ewaluacją (GSE).

Badania ewaluacyjne wykonywane są przez ewaluatorów zewnętrznych wybranych zgodnie z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych[2] (ewaluacje zewnętrzne) lub przez JE (ewaluacje wewnętrzne).

Nadzór nad procesem ewaluacji na poziomie krajowym sprawuje Krajowa Jednostka Ewaluacji (KJE), której zadania wykonuje Departament Strategii Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju.

Komitet Monitorujący RPOWP 2014-2020 (KM)

KM stanowi niezależny organ pełniący funkcję doradczo-opiniodawczą w zakresie wdrażania Programu. Rola KM w zakresie ewaluacji wynika bezpośrednio z zapisów Rozporządzenia Ramowego[3] i polega w szczególności na:

  • rozpatrywaniu i zatwierdzaniu planu ewaluacji RPOWP oraz jego zmian,
  • monitorowaniu procesu ewaluacji,
  • rekomendowaniu obszarów i tematów, które powinny zostać poddane ewaluacji,
  • zapoznawaniu się z wynikami ewaluacji,
  • monitorowaniu procesu wykorzystania wyników ewaluacji. Zgodnie z powyższym, KM prezentowane będą okresowe sprawozdania na temat stanu realizacji Planu, w szczególności w ramach sprawozdań z wdrażania RPOWP przedkładanych w roku 2017 i 2019 i końcowym oraz informacje na temat realizacji planów ewaluacji oraz stopnia i sposobu wykorzystywania wyników badań ewaluacyjnych[4].

Rys. 1. System ewaluacji polityk regionalnych

W horyzoncie czasowym 2014-2020, priorytetowo potraktowana została kwestia zwiększenia użyteczności procesu ewaluacji. W procesie wykorzystania wyników ewaluacji, dążeniem stało się wprowadzenie zasady evidence based policy, czyli realizacji polityki publicznej w oparciu o obiektywne informacje i dowody. Ewaluacja wykorzysta doświadczenie oraz szeroki zasób informacji zawartych w badaniach ewaluacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013, m.in. w ramach RPOWP finansowanego z EFRR oraz PO KL finansowanego z EFS, jak również w ramach programów krajowych.

Badania ewaluacyjne RPOWP 2014-2020 realizowane są w celu poprawy jakości projektowania i realizacji programu, jak również w celu analizy jego efektywności, skuteczności oraz wpływu. W okresie programowania 2014-2020 prowadzone są następujące typy badań ewaluacyjnych: ewaluacja ex ante, ewaluacje bieżące, ewaluacje ex post. Wszystkie ewaluacje są podawane do wiadomości publicznej.

Ramy systemu ewaluacji RPOWP na okres realizacji od 2014 do 2020 roku określa PLAN EWALUACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020.

[1] Uchwała nr 262/3791/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 października 2014 w sprawie uchwalenia Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku:

http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/urzad_mar/organizacjaurzedu/regulamin_organizacyjny/

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.

[3] Artykuł 110 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

[4] Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020, MIiR, Warszawa 2015, Sekcja 3.1.6.

Dodana: 13 kwiecień 2016 10:20

Zmodyfikowana: 1 wrzesień 2016 10:16