Informacja z XVI posiedzenia Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP na lata 2014-2020

XVI posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP na lata 2014-2020 (GSE) odbyło się w dniu 10.12.2019 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ulicy Poleskiej 89. Posiedzeniu przewodniczyła Pani Wioletta Dąbrowska Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego.

PRZEDMIOT POSIEDZENIA

 1. Prezentacja raportu metodologicznego z badania ewaluacyjnego pn.: „Ocena wpływu wsparcia RPOWP 2014-2020 na popularyzację szkolnictwa zawodowego w województwie podlaskim”.
 2. Nadanie propozycji statusów oraz ustalenie realizatorów rekomendacji z badania pn. „Ocena systemu wdrażania i wstępny pomiar rezultatów instrumentu RLKS w województwie podlaskim”.

USTALENIA

W pierwszej części posiedzenia, w ramach prac nad raportem metodologicznym, Wykonawca dokonał prezentacji założeń badania „Ocena wpływu wsparcia RPOWP 2014-2020 na popularyzację szkolnictwa zawodowego w województwie podlaskim”, w tym próby badawczej i proponowanych narzędzi badawczych. W trakcie dyskusji sformułowano uwagi do zapisów raportu metodologicznego. Podjęto decyzję o sporządzeniu protokołu rozbieżności dla Wykonawcy badania. Uzgodniono, że uwagi zostaną przekazane Wykonawcy  przez Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w umowie na realizacje przedmiotowego badania.  

W dalszej części posiedzenia przeanalizowano tabelę rekomendacji zaproponowaną przez Wykonawcę badania – EVALU Sp. z o.o. Członkowie GSE dokonali zmiany klasy trzem spośród dziesięciu rekomendacji. Wszystkim rekomendacjom nadano statusy oraz przyjęto termin ich wdrożenia. W przypadku rekomendacji horyzontalnych, których adresatem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz IZ, zaproponowano statusy jak i termin wdrożenia, jako odzwierciedlenie stanowiska IZ, wynikającego z posiadanego doświadczenia we wdrażaniu RLKS. Ostateczną decyzję o nadaniu statusu rekomendacjom horyzontalnym, zgodnie z Wytycznymi w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020, podejmie Instytucja Koordynująca realizację Umowy Partnerstwa - . Wynik ustaleń w zakresie rekomendacji:

 1. W przypadku rekomendacji nr 1 dotyczącej stałego aktualizowania wiedzy pracowników LGD odpowiedzialnych za wdrażanie LSR, z uwagi na fakt, że jest to rekomendacja horyzontalna operacyjna, zaproponowano nadanie jej statusu bazowego: rekomendacja zatwierdzona
  w całości (realizowana)
  .
  Proponowany termin wdrożenia rekomendacji ustalono na: 31.12.2020 r.
 1. W przypadku rekomendacji nr 2 dotyczącej wyodrębnienia w kolejnej perspektywie finansowej
  w strukturze UMWP osobnego biura/referatu/departamentu odpowiedzialnego za pełną koordynację RLKS, niewchodzącego w skład żadnego z departamentów zaangażowanych we wdrażanie RLKS, zadecydowano o zmianie klasy rekomendacji z horyzontalnej operacyjnej
  na programową operacyjną. Rekomendacja dotyczy poziomu IZ a jej adresatem jest UMWP, co uzasadnia dokonaną zmianę. Rekomendacji nadano status bazowy: rekomendacja zatwierdzona
  w całości.
  Termin wdrożenia rekomendacji ustalono na: 30.06.2021 r.
 1. W przypadku rekomendacji nr 3 dotyczącej monitorowania czasu trwania weryfikacji wniosków, zadecydowano o zmianie klasy rekomendacji z horyzontalnej operacyjnej na programową operacyjną. Rekomendacja dotyczy poziomu IZ a jej adresatem jest UMWP, co uzasadnia dokonaną zmianę. Rekomendacji nadano status bazowy: rekomendacja zatwierdzona w całości (realizowana).
  Termin wdrożenia rekomendacji ustalono na: 31.12.2020 r.
 1. W przypadku rekomendacji nr 4 dotyczącej zapewnienia jednolitego, wspólnego dla wszystkich Funduszy systemu informatycznego (na wzór SL2014), zadecydowano o zmianie klasy rekomendacji z horyzontalnej operacyjnej na horyzontalną strategiczną, ze względu na zakres zagadnień, których dotyczy. Rekomendacji zaproponowano nadanie statusu bazowego: rekomendacja zatwierdzona w całości.
  Proponowany termin wdrożenia rekomendacji ustalono na: 30.06.2021 r.
 1. W przypadku rekomendacji nr 5 dotyczącej podnoszenia wiedzy i kompetencji pracowników oraz członków Rad LGD w zakresie wyboru operacji, zadecydowano o zmianie klasy rekomendacji
  z horyzontalnej operacyjnej na programową operacyjną, ze względu na adresowanie rekomendacji do IZ RPOWP 2014-2020 . Rekomendacji nadano status bazowy: rekomendacja zatwierdzona częściowo (realizowana).
  Rekomendacji nadano status zatwierdzonej częściowo ze względu na fakt, że w przypadku działań finansowanych z PROW,  procedury nie uwzględniają możliwości przekazywania do LGD informacji nt. przyczyn wezwania do wyjaśnień/uzupełnień oraz opisowych uzasadnień powodów odrzucenia wniosków.
  Termin wdrożenia rekomendacji ustalono na: 30.06.2021 r.
 1. W przypadku rekomendacji nr 6 dotyczącej utrzymania w kolejnej perspektywie finansowej wielofunduszowości RLKS, przy jednoczesnym uelastycznieniu zasad wdrażania, zadecydowano o zmianie klasy rekomendacji z horyzontalnej operacyjnej na horyzontalną strategiczną, ze względu na strategiczny charakter wskazań rekomendacji. Rekomendacji zaproponowano nadanie statusu bazowego: rekomendacja zatwierdzona w całości.
  Proponowany termin wdrożenia rekomendacji ustalono na: 30.06.2021 r.
 1. W przypadku rekomendacji nr 7 dotyczącej podjęcia starań, we współpracy z MFiPR i MRiRW, mających na celu wydzielenie na poziomie Umowy Partnerstwa mechanizmu RLKS i jednoznaczne wskazanie, że mechanizm ten będzie realizowany w oparciu o preferencyjne zasady, zadecydowano o zmianie klasy rekomendacji z horyzontalnej operacyjnej na horyzontalną strategiczną. Rekomendacji zaproponowano nadanie statusu bazowego: rekomendacja zatwierdzona w całości.
  Proponowany status bieżący: rekomendacja zatwierdzona w całości.
  Proponowany termin wdrożenia rekomendacji ustalono na: 31.12.2020 r.
 1. W przypadku rekomendacji nr 8 dotyczącej opracowania systemu informatycznego do obsługi składania wniosków (co najmniej), analogicznie do systemów stworzonych w ramach Polityki Spójności (rekomendacja dotyczy EFRROW), zadecydowano o zmianie klasy rekomendacji
  z horyzontalnej operacyjnej na horyzontalną strategiczną. Rekomendacji zaproponowano nadanie statusu bazowego: rekomendacja zatwierdzona w całości.
  Proponowany termin wdrożenia rekomendacji ustalono na: 31.12.2021 r.
 1. W przypadku rekomendacji nr 9 dotyczącej podjęcia działań pozwalających zwiększyć liczbę oraz zakres, prowadzonych przez LGD, działań animacyjnych i aktywizacyjnych skierowanych do lokalnych społeczności. Rekomendacji zaproponowano nadanie statusu bazowego: rekomendacja zatwierdzona w całości.
  Proponowany termin wdrożenia rekomendacji ustalono na: 31.12.2020 r.
 1. W przypadku rekomendacji nr 10 dotyczącej uproszczenia zasad realizacji operacji własnych LGD w kolejnej perspektywie finansowej, zadecydowano o zmianie klasy rekomendacji z horyzontalnej operacyjnej na horyzontalną strategiczną. Rekomendacji zaproponowano nadanie jej statusu bazowego: rekomendacja zatwierdzona w całości.
  Proponowany termin wdrożenia rekomendacji ustalono na: 30.06.2021 r.

 Wobec faktu, że żadna z rekomendacji nie została odrzucona, wszystkie rekomendacje będą podlegały monitorowaniu.

Rekomendacje programowe (nr 2, 3 i 5) będą monitorowane przez IZ RPOWP 2014-2020.

Za monitorowanie rekomendacji horyzontalnych (1, 4, 6, 7, 8, 9 i 10) odpowiada Krajowa Jednostka Ewaluacji.

Dodana: 10 luty 2020 10:13

Zmodyfikowana: 10 luty 2020 10:13