Potrzeby jednostek samorządu gminnego w zakresie zwiększania dostępności miejsc wychowania przedszkolnego w województwie podlaskim

Analiza została opracowana na potrzeby wsparcia procedur konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Stanowi również odpowiedź na wymóg określony w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014 - 2020, który wskazuje, że przedsięwzięcia realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego koncentrują się na obszarach, w przypadku których istnieją deficyty w zakresie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego.

Zakres analizy obejmuje stopień upowszechnienia wychowania przedszkolnego w województwie podlaskim, zróżnicowanie przestrzenne w dostępie do edukacji przedszkolnej, popyt na miejsca w ośrodkach wychowania przedszkolnego, potencjał i prognozy demograficzne, uwarunkowania ekonomiczno-społeczne.

Dodana: 28 kwiecień 2017 08:27

Zmodyfikowana: 28 kwiecień 2017 14:58