IV posiedzenie GSE 2014-2020 z dnia 06.03.2017

IV posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP na lata 2014-2020 (GSE) odbyło się w dniu 06.03.2017 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ulicy Poleskiej 89. Posiedzeniu przewodniczyła Pani Izabela Łokić – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego.

PRZEDMIOT POSIEDZENIA:

  1. Omówienie wyników przeglądu „Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”.
  2. Konsultacje wstępne wyników badania pn.: „Ocena bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”.

 

USTALENIA:

Ad. 1. Na posiedzeniu omówiono zmiany wprowadzone do Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach I. przeglądu rocznego. Aktualizacja Planu, oprócz kwestii technicznych,  dotyczyła:

a)      wprowadzenia nowej karty badania ewaluacyjnego pn. „Ocena efektów wsparcia Regionalnych Programów Polityki Zdrowotnej wdrażanych w województwie podlaskim.”  Obowiązek realizacji przedmiotowego badania wynika z „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020”. Wprowadzenie badania do Planu wynikało ze scedowania przez Ministerstwo Rozwoju obowiązku przeprowadzenia ewaluacji Regionalnych Programów Zdrowotnych na Instytucje Zarządzające RPO. Członkowie GSE ustalili, iż z uwagi na odległy termin realizacji badania (rok 2022) ewentualne doprecyzowanie i uszczegółowienie zakresu badania nastąpi na etapie opracowywania koncepcji badania.

b)      dodania zapisu o treści „O ile projekt zmian Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 nie zostanie zmieniony, za pomiar wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS wskazanego w niniejszym badaniu  odpowiadać będzie Instytucja Zarządzająca PO WER. W takim przypadku badanie będzie realizowane jednokrotnie, bez elementu szacowania wartości wskaźnika i jego zakres zostanie odpowiednio zmodyfikowany”. Przedmiotowy zapis dodano z uwagi na trwający proces zatwierdzania ww. Wytycznych i brak ostatecznego potwierdzenia, czy instytucją odpowiedzialną za  szacowanie wartości niektórych wskaźników długoterminowych EFS odpowiedzialna będzie IZ PO WER.

Ponadto, na posiedzeniu poddano dyskusji uwagę zgłoszoną przez ZIT BOF w ramach przeglądu Planu Ewaluacji, dotyczącą uwzględnienia w dokumencie odrębnego badania dotyczącego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W ramach dyskusji ustalono, że zasadne jest wprowadzenie odrębnego badania dla wymienionego instrumentu. Z uwagi na fakt, iż badanie będzie stanowiło ewaluację efektów wdrażania instrumentu, a właściwym terminem jego realizacji będzie rok 2020, karta badania zostanie uwzględniona przy kolejnym przeglądzie Planu Ewaluacji. Ustalono przy tym, iż mimo wprowadzenia odrębnego badania ZIT, wsparcie w ramach instrumentu, niezmiennie będzie podlegało ocenie również w ramach ewaluacji obszarowych ujętych w Planie.

W trakcie posiedzenia przedstawiciel Referatu programowania zgłosił uwagę dotyczącą uwzględnienia przesłanych wcześniej przez referat propozycji zmian do dokumentu. Jednostka Ewaluacyjna zobowiązała się nanieść zgłoszone przez referat uwagi.

Ad.2. Wstępne wyniki badania ewaluacyjnego pn.: „Ocena bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020” zostały zaprezentowane przez obecnych na posiedzeniu przedstawicieli Wykonawcy: p. Irenę Wolińską i p. Krzysztofa Piroga. W trakcie dyskusji, ze strony Zamawiającego zgłoszono wiele uwag. Uzgodniono, że uwagi dotyczące prezentowanego materiału, naniesione bezpośrednio w wersji elektronicznej wstępnej wersji raportu końcowego z badania, zostaną przekazane Wykonawcy drogą elektroniczną do dnia 08.03.2017 roku. Wykonawca zobowiązał się do ich rozpatrzenia i ewentualnego uwzględnienia w wersji końcowej raportu z badania, którego termin przekazania, zgodnie z harmonogramem badania, przypada na dzień 15.03.2017 roku.

 

Dodana: 15 marzec 2017 07:42

Zmodyfikowana: 23 marzec 2017 13:52