I Posiedzenie GSE 2014-2020 z dnia 13.04.2016r

W dn. 13 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przy ulicy Poleskiej 89, odbyło się I posiedzenie konstytuujące Grupę Sterującą Ewaluacją RPOWP na lata 2014-2020, połączone z XXIX posiedzeniem Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2007-2013 – zamykającym aktywność Grupy działającej w poprzedniej perspektywie finansowej. Spotkaniu przewodniczyła p.o. Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego – Pani Joanna Sarosiek.

Przebieg spotkania rozpoczął się od zamknięcia działalności Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP 2007-2013 oraz ukonstytuowania Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP na lata 2014-2020 (GSE). W skład nowej Grupy weszli przedstawiciele departamentów realizujących zadania Instytucji Zarządzającej RPOWP (Departamentu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego), Instytucji Pośredniczących RPOWP – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, a także przedstawiciel Urzędu Statystycznego w Białymstoku. W tej części spotkania przedstawiono propozycję regulaminu GSE. Członkowie zgłosili uwagi do zapisów regulaminu w odniesieniu do składu GSE (uwagi techniczne), trybu i organizacji pracy GSE (w odniesieniu do informacji opisującej przebieg spotkania i najważniejsze ustalenia) oraz treści Deklaracji poufności i obiektywności członka GSE. Regulamin poprawiony zgodnie z uwagami rozesłano do akceptacji drogą elektroniczną. Wobec braku kolejnych uwag, uzgadnianie treści regulaminu zakończono dn. 13 kwietnia 2016 r. Aktualna treść regulaminu GSE dostępna jest pod adresem: http://rot.wrotapodlasia.pl,
w zakładce System monitorowania i ewaluacji polityki regionalnej/Grupa Sterująca Ewaluacją.

W dalszej części, spotkanie służyło:

  1. omówieniu wyników badania pn.: „Ocena poziomu zaspokojenia dostępu mieszkańców do infrastruktury społecznej”
    W toku dyskusji raport przyjęto bez poprawek.
  2. skonsultowaniu założeń badania pn.: „Kompleksowa ocena oddziaływania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na gospodarkę regionu”. Szczegółowo zostały zaprezentowane zamierzenia w zakresie planowanego badania. Członkowie GSE wnieśli swoje uwagi do projektu założeń badawczych.
    W wyniku przeprowadzonych konsultacji w zakresie uznano, iż przedstawiona koncepcja badania po uwzględnieniu sugestii zgłoszonych w trakcie spotkania, będzie konsultowana ponownie z członkami GSE na kolejnych posiedzeniach.
  3. skonsultowaniu zapisów SOPZ i kryteriów wyboru oferty pn.: „Ocena bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”. Szczegółowo zostały zaprezentowane zamierzenia w zakresie planowanego badania. Członkowie GSE wnieśli swoje uwagi do projektu założeń badawczych.

W odniesieniu do materiału prezentowanego w pkt. 3), uzgodniono wprowadzenie niezbędnych poprawek do wersji edytowalnej dokumentów elektronicznych w trybie śledzenia zmian, celem przesłania poprawionych dokumentów członkom GSE i ewentualnego zgłoszenia przez nich dodatkowych uwag. Po zakończeniu konsultacji prowadzonych drogą elektroniczną, uzgodnione ostatecznie dokumenty: SOPZ oraz kryteria wyboru oferty przekazano w dniu 15.05.2016 r. do Biura Zamówień Publicznych i Inwestycji celem wszczęcia procedury przetargowej.

Dodana: 17 maj 2016 12:22

Zmodyfikowana: 17 maj 2016 12:51