Dostępność komunikacyjna w Polsce

9 listopada 2016 r. Komisja Europejska wydała decyzje o realizacji trzech dużych projektów drogowych. Inwestycje warte 2,9 mld złotych otrzymają dofinansowanie środków UE w wysokości 1,5 mld złotych z Programu Infrastruktura i Środowisko. Łącznie wybudowanych zostanie 87,6 km dróg.

Dofinansowane zostaną projekty:

  • Budowa obwodnic Inowrocławia i Brodnicy w ciągu DK15. Projekt zakłada budowę obwodnicy Inowrocławia w ciągu dróg krajowych nr 15 oraz nr 25 (o długości 22,97 km) oraz obwodnicy Brodnicy w ciągu drogi krajowej nr 15 (o długości 1,48 km). Budowa dróg przyczyni się do usprawnienia ruchu tranzytowego w istniejącym korytarzu transportowym poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza układ komunikacyjny tych miast oraz wpłynie na sprawniejsze i bezpieczniejsze funkcjonowanie układu drogowego miast poprzez zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
    • wartość projektu: 673,96 mln zł, dofinansowanie UE: 445,47 mln zł.
  • Budowa drogi ekspresowej S7 Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów, odc. obwodnica Radomia. Projekt zakłada budowę obwodnicy Radomia w ciągu drogi ekspresowej S7 zlokalizowanej w sieci kompleksowej TEN-T o łącznej długości 24,65 km. Realizacja projektu przyczyni się do odciążenia miasta od nadmiernego ruchu drogowego i poprawy warunków życia mieszkańców terenów zabudowy sąsiadującej z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi. Usprawnieniu ulegnie ruch tranzytowy i zwiększy się poziom bezpieczeństwa użytkowników drogi. Wzrośnie poziom mobilności osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej oraz poza granice województwa mazowieckiego jak również poza granice państwa.
    • wartość projektu: 899,00 mln zł, dofinansowanie UE: 402 mln zł.
  • Budowa drogi ekspresowej S-8 Wyszków – granica woj. Mazowieckiego/podlaskiego. Przedmiot projektu stanowi rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku Wyszków – granica województwa mazowieckiego/podlaskiego. Inwestycja poprowadzona jest w większości po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 8 i obejmuje 3 odcinki drogi ekspresowej S8, rozdzielone istniejącą obwodnicą miasta Ostrów Mazowiecka. Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego odcinka drogi krajowej stanowiącej fragment korytarza transeuropejskiego sieci TEN-T, zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych w sieci TEN-T. Ponadto zwiększy się dostępność do transeuropejskiego korytarza sieci TEN-T oraz poprawa jakości wewnętrznych powiązań komunikacyjnych poprzez odpowiednie skomunikowanie planowanej trasy z pozostałą siecią drogową.
    • wartość projektu:1,33 mld zł, dofinansowanie UE: 662,82 mln zł.

W sektorze transportu drogowego Komisja Europejska wydała w sumie 16 decyzji o realizacji projektów, natomiast w Programie Infrastruktura i Środowisko łącznie aż 26 decyzji.

 Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/kolejne-3-decyzje-ke-o-realizacji-projektow-w-sektorze-drog/

Dodana: 18 listopad 2016 10:41

Zmodyfikowana: 18 listopad 2016 10:42